Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i Toborrows förmedlingstjänst


Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Toborrow behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).


Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Toborrow AB, org.nummer 556942-6736, Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm.


Insamling av personuppgifter

Toborrow behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m.). Toborrow kan även spara information kopplat till kundtjänstaktiviteter, e-post-kommunikation eller på annat sätt dokumentera interaktion och kommunikation med Toborrow. Toborrow hämtar även personuppgifter från den kreditupplysning som tas i samband med ansökan.


Ändamål med personuppgiftsbehandlingen


För att kunna tillhandahålla Toborrows låneförmedlingstjänst (fullgörande av avtal)

Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara din förfrågan avseende den tjänst du visat intresse för (exempelvis en ansökan om privatlån), för att tillhandahålla kundservice samt för administrera dina sidor i inloggat läge. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig/ditt företag och oss. För det fall du inte tillhandahåller de personuppgifter som krävs enligt tillämplig lagstiftning och vårt avtal så kan vi inte tillhandahålla vår tjänst till dig. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.


För att marknadsföra Toborrows tjänster (berättigat intresse)

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra relevanta erbjudanden. Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.


För att vidareutveckla våra produkter och vårt erbjudande (berättigat intresse)

Vi behandlar personuppgifter för att bättre förstå marknadstrender och framtida behov av tjänster och produkter och på så sätt vidareutveckla och förbättra våra digitala kanaler, våra produkter, tjänster och vårt erbjudande.


För att motverka bedrägerier

För att kunna säkerställa kundsäkerhet, förhindra bedrägerier och identitetsstöld. Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.


Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I Toborrows verksamhet sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Toborrow ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempelvis:

  • behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
  • behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.
  • kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Toborrow enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.
  • behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska. 
  • behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Med sådana åtgärder avses bl.a. Toborrows åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.Tider under vilka personuppgifter sparas


Fysiska personer

Toborrow behandlar din data för dessa ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden, din relation med Toborrow anses avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Om en enskild firma fått ett lån utbetalt via Toborrows förmedlingstjänst kan organisationsnummer sparas under lånets löptid för att Toborrow ska kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med samarbetspartners. Uppgifter om kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge sparas i tre månader. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs.


Juridiska personer

Vi behandlar din data för dessa ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden, din relation med Toborrow anses avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Uppgifter om eventuell borgensman lagras i tre månader. Även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge sparar i tre månader. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs.


Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Toborrow omfattas även av penningtvättslagstiftning och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Toborrow skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång. 


Behandling av personuppgifter av annan än Toborrow

Behandling av personuppgifter kan, inom ramen för gällande regler, ske av bolag i koncernen och av bolag som koncernen samarbetar med för att kunna leverera våra tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC) och Finansiell ID teknik (Mobilt BankID) sker med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Behandling kan även ske genom externa samarbetspartner till Toborrow med stöd av berättigat intresse inom ramen för Toborrows kontinuerliga affärsutvecklingsarbete samt marknadsföring. Toborrow ställer motsvarande krav på sekretess och säkerhet på sina samarbetspartners som för Toborrows egen behandling av personuppgifter.


Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Toborrow komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (sk tredjeland) samt till utländska organisationer. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i förordningen följs: 

- EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, 

- att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser,(s.k. Binding Corporate Rules, BCRs), 

- det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten, 

- det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.


Automatiserat beslutsfattande

De kreditgivare vi samarbetar med kan använda sig av automatiserat beslutsfattande i hanteringen av din låneansökan. Bedömningen kan se olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare vi har på webbplatsen för mer information om automatiserat beslutsfattande.


Spärr mot direktmarknadsföring 

Genom att kontakta Toborrow på info@toborrow.com får du hjälp med att införa spärr mot direktmarknadsföring.


Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Toborrow och har därmed rätt att få ett registerutdrag från Toborrow. 


Du har också rätt att vända dig till Toborrow för att 

a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, 

b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, 

c) invända mot behandlingen, 

d) under vissa förutsättningar, och om Toborrow behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från Toborrow som du själv har tillhandahållit till Toborrow och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Toborrow i det enskilda fallet. I vissa fall kan Toborrow inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning. 


Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.


Profilering används av Toborrow för exempelvis marknads- och kundanalyser, marknadsföring och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är Toborrows berättigade intresse, rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal.


Dataskyddsombud

Toborrow har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Toborrow följer reglerna om skydd av personuppgifter i Toborrow. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Toborrow. Du kommer i kontakt med Toborrows dataskyddsombud genom att kontakta dpo@toborrow.com


Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

Du kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Toborrows personuppgiftsbehandling via imy@imy.se eller tel. nr 08-657 61 00.Behandling av personuppgifter i rekryteringsprocess

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Toborrow behandlar personuppgifter med anledning av erhållen jobbansökan och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)). Har du frågor kan du kontakta Toborrows dataskyddsombud på dpo@toborrow.com.


Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Toborrow AB, org.nummer 556942-6736, Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm.


Insamling av personuppgifter

Toborrow behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av rekryteringen. Toborrow kan även komma att spara e-post, kommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation med Toborrow.
Personuppgifter kan även komma att samlas in från annan källa, såsom tidigare eller befintliga arbetsgivare och referenter.

Ändamål

Toborrow behandlar personuppgifterna för följande ändamål:
Förberedelse inför och administration av avtal (fullgörande av avtal)
Det huvudsakliga ändamålet med Toborrows behandling av dina personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs inför ett eventuellt ingående av avtal med dig samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att arbetssökanden tillhandahåller efterfrågade personuppgifter är en förutsättning för att Toborrow sedermera ska kunna ingå avtal med arbetssökanden.
Toborrow behandlar dina uppgifter i syfte bedöma din lämplighet för tjänsten och vice versa.
Toborrow behandlar dina uppgifter under tid som rekrytering pågår och därefter under högst ett (1) år för det fall Toborrow går vidare med annan arbetssökande i syfte att återkoppla, följa upp rekryteringsprocessen och kunna erbjudande dig tjänster liknande den du sökt. Om anställningsavtal ingås kommer personuppgifterna att lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio (10) år. Mer information om personuppgiftsbehandling under anställningen får du inför ingående av anställningsavtal.

Behandling av personuppgifter av annan än Toborrow

Behandling av personuppgifterna kan ske av andra bolag i samma koncern som Toborrow för att Toborrow ska kunna utföra sina tjänster, exempelvis genom användande av gemensamma rekryteringssystem. Toborrow har ett berättigat intresse att kunna använda gemensamma system.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas av Toborrow och därmed rätt att:

  1. Få registerutdrag,
  2. Begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
  3. Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
  4. Invända mot behandlingen,
  5. Om Toborrow behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Toborrow som du själv har tillhandahållit till Toborrow och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet)

Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende 1-6 prövas av Toborrow i det enskilda fallet. I vissa fall kan Toborrow inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning

Personuppgifter om fällande domar i brottmål

Med stöd av en intresseavvägning begär och behandlar Toborrow utdrag ur belastningsregistret avseende den registrerade i syfte att utesluta förekomst av ekonomisk brottslighet och förhindra missbruk och felaktigt utnyttjande av Toborrows tjänster. Så snart belastningsregisterutdraget inhämtats och lästs raderas det. Inga uppgifter om innehållet i utdraget sparas.

Senast uppdaterad:
2023-10-12 20:04