Hantering av personuppgifter

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Toborrow behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).


Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Toborrow AB, org.nummer 556942-6736, Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm.


Insamling av personuppgifter

Toborrow behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m). Toborrow kan även spara information kopplat till kundtjänstaktiviteter, e-post-kommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation Toborrow. Toborrow hämtar även personuppgifter från den kreditupplysning som tas i samband med ansökan.


Ändamål med personuppgiftsbehandlingen


För att kunna tillhandahålla Toborrows låneförmedlingstjänst 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara din förfrågan avseende den tjänst du visat intresse för (exempelvis en ansökan om privatlån), för att tillhandahålla kundservice samt för administrera dina sidor i inloggat läge. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig/ditt företag och oss. För det fall du inte tillhandahåller de personuppgifter som krävs enligt tillämplig lagstiftning och vårt avtal så kan vi inte tillhandahålla vår tjänst till dig. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.


För att marknadsföra Toborrows tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra relevanta erbjudanden. Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.


För att vidareutveckla våra produkter och vårt erbjudande

Vi behandlar personuppgifter för att bättre förstå marknadstrender och framtida behov av tjänster och produkter och på så sätt vidareutveckla och förbättra våra Digitala Kanaler, våra produkter, tjänster och vårt erbjudande.


För att motverka bedrägerier

För att kunna säkerställa kundsäkerhet, förhindra bedrägerier och identitetsstöld. Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.


Tider under vilka personuppgifter sparas


Fysiska personer

Toborrow behandlar din data för dessa ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden, din relation med Toborrow anses avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Om en enskild firma fått ett lån utbetalt via Toborrow kan organisationsnummer sparas under lånets löptid för att Toborrow ska kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med samarbetspartners.


Juridiska personer

Vi behandlar din data för dessa ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden, din relation med Toborrow anses avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Uppgifter om eventuell borgensman lagras i tre månader. Även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge sparar i tre månader. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs.


Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Toborrow omfattas även av penningtvättslagstiftning och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Toborrow skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång. 


Behandling av personuppgifter av annan än Toborrow

Behandling av personuppgifter kan, inom ramen för gällande regler, ske av bolag i koncernen och av bolag som koncernen samarbetar med för att kunna leverera våra tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC) och Finansiell ID teknik (Mobilt BankID) sker med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Behandling kan även ske genom externa samarbetspartner till Toborrow med stöd av berättigat intresse inom ramen för Toborrows kontinuerliga affärsutvecklingsarbete samt marknadsföring. Toborrow ställer motsvarande krav på sekretess och säkerhet på sina samarbetspartners som för Toborrows egen behandling av personuppgifter.


Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Toborrow komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (sk tredjeland) samt till utländska organisationer. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i förordningen följs: 

- EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, 

- att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser,(s.k. Binding Corporate Rules, BCRs), 

- det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten, 

- det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.


Automatiserat beslutsfattande

De kreditgivare vi samarbetar med kan använda sig av automatiserat beslutsfattande i hanteringen av din låneansökan. Bedömningen kan se olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare vi har på webbplatsen för mer information om automatiserat beslutsfattande.


Spärr mot direktmarknadsföring 

Genom att kontakta Toborrow på [email protected] får du hjälp med att införa spärr mot direktmarknadsföring.


Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Toborrow och har därmed rätt att få ett registerutdrag från Toborrow. 


Du har också rätt att vända dig till Toborrow för att 

a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, 

b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, 

c) invända mot behandlingen, 

d) under vissa förutsättningar, och om Toborrow behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från Toborrow som du själv har tillhandahållit till Toborrow och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Toborrow i det enskilda fallet. I vissa fall kan Toborrow inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning. 


Dataskyddsombud

Toborrow har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Toborrow följer reglerna om skydd av personuppgifter i banken. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till banken. Du kommer i kontakt med Toborrows dataskyddsombud genom att kontakta [email protected]


Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

Du kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Toborrows personuppgiftsbehandling via [email protected] eller tel. nr 08-657 61 00

Toborrrow samlar in data genom cookies för att leverera vår tjänst, förbättra produkten, genomföra relevant marknadsföring av Toborrows tjänster genom tredje part. Du kan själv kontrollera dina inställningar genom att anpassa cookies. Läs vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.