Användarvillkor långivare gräsrotsfinansiering

Allmänna villkor långivare (version 2020:1)

1. Bakgrund

1.1 Toborrow AB (org.nr. 556942-6736), Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm (”Toborrow”) tillhandahåller på Toborrows hemsida www.toborrow.se (”Webbplatsen”) en förmedling av kontakt mellan Låntagare (såsom definierat häri) som vill låna pengar och Långivare (såsom definierat häri) som vill låna ut pengar, samt vissa därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Långivare och Låntagare för att möjliggöra en effektiv process för Låntagare som är i behov av finansiering att låna pengar av Långivare som har ett överskott och därmed möjlighet att låna ut pengar, samt att bistå parterna i sådana låneförbindelser. Endast Medlemmar (såsom definierat häri) har rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

1.2 Toborrow är registrerat hos Finansinspektionen (”FI”) och innehar undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster såsom registrerad betaltjänstleverantör. Toborrow står därmed under FI:s löpande tillsyn.

1.3 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar endast avtalsförhållandet mellan Toborrow, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Långivaren. Toborrow är inte part i något Låneavtal (annat än som ombud för Långivaren enligt dessa Villkor), utan fungerar endast som förmedlare av kontakt mellan Långivare och Låntagare. Villkoren utgör inte heller något trepartsavtal mellan Toborrow, Långivare och Låntagare.

1.4 Genom registrering som Medlem godkänns dessa Villkor och Långivaren är därefter bunden av dem till dess att Långivarens medlemskap upphör eller avslutas.

1.5 Varje låneförbindelse mellan en Långivare och en Låntagare består av ett skuldebrev med tillhörande allmänna lånevillkor som tillhandahålls av Toborrow från tid till annan (tillsammans ”Låneavtalet”), samt i förekommande fall ett borgensåtagande med tillhörande allmänna villkor som tillhandahålls av Toborrow från tid till annan (”Borgensåtagandet”) och/eller en pantsättningshandling med tillhörande allmänna villkor som tillämpas av Toborrow från tid till annan (”Säkerhetsavtalet”). Låneavtalet och, i förekommande fall Borgensåtagandet och/eller Säkerhetsavtalet är avtal mellan Långivaren och aktuell Låntagare och/eller andra tredje personer. Toborrow är inte part i Borgensåtagandet eller Säkerhetsavtalet utan dessa är separata från avtalet mellan Toborrow, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Långivaren som styrs av dessa Villkor.

Dessa Villkor inskränker inte de rättigheter en Långivare, i förekommenade fall, har enligt konsumenttjänstlagen (1985:716) eller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

2. Definitioner

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse:

Bankkonto: konto i svensk bank, som tillhör och är registrerat i Långivarens namn, som Långivaren angivit i samband med registrering på Webbplatsen för anslutning till dess Dashboard.
Dashboard: Sida på Webbplatsen som på ett strukturerat sätt visar information om varje Medlems transaktionsaktivitet, transaktionshistorik och anspråk.
Långivare: Varje fysisk eller juridisk person som själv eller, för det fall Långivaren är en juridisk person, genom en representant (Långivarrepresentant) har registrerat sig som Medlem och använder sin Dashboard för att hantera information avseende sina lån till Låntagare.
Långivarombud: Toborrow, i dess egenskap av ombud för Långivaren i förhållande till borgen lämnad under Borgensåtagandet och/eller pant och annan säkerhet som ställts i Säkerhetsavtalet samt administration i samband med Lån, dröjsmål med betalning av Lån etc., eller sådan annan person som senare har utsetts att vara Långivarombud.
Långivarrepresentant: Varje fysisk person som är behörig att företräda Långivaren i det fall denne är en juridisk person.
Lån: Lån av pengar från en eller flera Långivare till en Låntagare.
Låneansökan: En ansökan om ett Lån i det format som Toborrow tillhandahåller på Webbplatsen från tid till annan.
Låneandel: Den del av det totala beloppet som en Låntagare lånat/bett om att få låna från Långivare, vilken en Långivare har lånat ut/erbjudit att låna ut.
Lånedokument: Låneavtal, Borgensåtagande och Säkerhetsavtal som gäller för ett specifikt Lån.
Låneerbjudande: Det erbjudande om Lån från Långivare bestående av en eller flera Låneandelar som en Låntagare får efter avslutad auktion.
Låntagare: Varje aktiebolag som är Medlem och som upptagit Lån från andra Medlemmar eller som har ansökt om Lån i en Låneansökan.
Låntagarrepresentant: Varje fysisk person som är behörig att företräda Låntagaren.
Medlem: En fysisk eller juridisk person som har registrerat sig på Webbplatsen och därmed öppnat en Dashboard. Medlem kan senare definieras som antingen Långivare eller Låntagare.
Säkerheterna: De panter och andra säkerheter som ställs till förmån för Långivaren och andra Medlemmar som har en Låneandel i ett Lån.

3. Allmänt

3.1 Genom registrering på Webbplatsen bekräftar Långivaren att denne tagit del av dessa Villkor och accepterar att bli bunden av dem. När Långivarens registrering godkänts och bekräftats av Toborrow blir denne Medlem på Webbplatsen.

3.2 Bank-ID, Mobilt Bank-ID, eller annan för Toborrow acceptabel identifieringsmetod (”Identifieringsmetod”), kommer att användas för att underteckna och acceptera samtliga handlingar som Långivaren blir part till genom Tjänsten och som denne förväntas skriva under själv. Långivaren godkänner dock att vissa val och delar av avtal mellan Långivaren och Toborrow, eller Långivaren och Låntagare kan komma att godkännas av Långivaren genom att denna särskilt bekräftar dessa villkor direkt på Webbplatsen efter att ha loggat in med godkänd Identifieringsmetod. Banker och eventuella Betalningsinstitut (såsom definierat häri) som genomför betalningar avseende Lån kan begära ytterligare information eller identifiering från Låntagare och/eller Långivare.

3.3 Långivaren är ensamt ansvarig för alla åtgärder som vidtas på Webbplatsen efter inloggning med godkänd Identifieringsmetod. Långivaren har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda godkänd Identifieringsmetod. Långivaren ska tillse att samtliga dennes inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder hålls hemliga och att de inte kommer till utomståendes kännedom. Toborrow är inte ansvarigt för skada som kan uppstå för Långivaren genom att annan än Långivaren vidtagit åtgärder på Webbplatsen med användande av Långivarens inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder.

3.4 Långivaren får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Tjänsten i dennes namn. Långivaren ska omedelbart byta inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder om det finns skäl att misstänka att dessa kommit till andras kännedom eller på annat sätt kan missbrukas. Om Långivaren har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till dennes inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder måste Långivaren omedelbart kontakta Toborrow så att Toborrow eventuellt kan spärra aktuell Dashboard.

3.5 Toborrow har rätt att utan föregående varning stänga av Långivaren från utnyttjade av Tjänsten tills vidare om misstanke finns om otillbörlig användning av Långivarens inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder. Detta kommer inte att påverka Lånedokument som Långivaren vid denna tidpunkt är part till eller Borgensåtagande eller andra säkerheter ställda i förhållande till aktuella Låneavtal och de villkor i dessa Villkor som rör Toborrows rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana Lånedokument eller Borgensåtaganden, vilka ska fortsätta att gälla mellan parterna tills det att samtliga Lån som Långivaren är part till är slutligt reglerade. Medel innestående på Klientmedelskontot motsvarande de anspråk som har registrerats på Långivarens Dashboard kommer omgående därefter att överföras till Bankkontot.

3.6 Toborrow har rätt att avsluta Långivarens medlemskap på Webbplatsen om denne inte varit inloggad på Webbplatsen under en period om 365 dagar eller mer. Detta kommer inte att påverka Lånedokument som Långivaren vid denna tidpunkt är part till eller Borgensåtagande ställda i förhållande till aktuella Låneavtal och de villkor i dessa Villkor som rör Toborrows rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana Lånedokument eller Borgensåtaganden, vilka ska fortsätta att gälla mellan parterna enligt sina respektive villkor. Eventuellt innestående anspråk enligt Långivarens Dashboard kommer då att av Toborrow eller Betalningsinstitutet utbetalas till Långivarens Bankkonto, med avdrag för upplupen förvaltningsavgift. Toborrow ska senast 30 dagar innan Långivarens medlemskap avslutas meddela Långivaren via dennes registrerade e-postadress om att detta kan komma att ske om denne inte kontaktar Toborrow.

3.7 Toborrow har rätt att neka en Långivare medlemskap om Toborrow på grund av Långivarens medborgarskap, bostadsort eller, om Långivaren är en juridisk person, dess säte eller det ställe där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, om sådan omständighet gör att Långivarens deltagande i Tjänsten skapar en risk för att Toborrow eller Låntagare drabbas av oönskade skattekonsekvenser eller andra legala konsekvenser. Godkännande av medlemskap för en Långivare skall dock inte tolkas som ett utlåtande från Toborrow om att sådana konsekvenser inte kan uppstå och Toborrow friskriver från ansvar avseende skattemässiga konsekvenser i enlighet med vad som framgår i punkt 11.2.5. Toborrow har även rätt, för det fall Långivaren är en fysisk person, att neka medlemskap om en Långivare inte kan bevisa att denne är myndig.

4. Dashboard

4.1 Genom att bli Medlem kommer Långivaren att erhålla en egen Dashboard. Långivarens alla betalningar i samband med Tjänsten ska göras med hänvisning till dess Dashboard. Långivaren kommer att på Webbplatsen kunna se de transaktioner som registreras på dess Dashboard, samt vilket anspråk som dess Dashboard från tid till annan utvisar.

4.2 De medel som Långivaren har tillgodo på sin Dashboard kommer att hållas av Toborrow eller ett annat betalningsinstitut eller kreditinstitut som Toborrow samarbetar med (”Betalningsinstitutet”) på ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto i svenskt kreditinstitut varpå klientmedel kommer att hållas avskilda från Toborrows eller Betalningsinstitutets egna förmögenhetsmassa samt med särskild redovisningsskyldighet (”Klientmedelskontot”). Endast Medlemmars medel kommer att hållas på Klientmedelskontot. All ränta som tillförs Klientmedelskontot från det kontohållande kreditinstitutet (om någon) kommer att fördelas mellan Medlemmar proportionellt i förhållande till anspråken enligt aktuella Dashboards samt den tid som aktuella Dashboards har haft aktuella anspråk registrerade. Toborrows eller Betalningsinstitutets tjänster omfattar samtliga betaltransaktioner till och från Långivare, Låntagare, Toborrow och Skatteverket från Klientmedelskontot (”Betaltjänsten”). Toborrow eller Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten. För det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten är Toborrow skyldiga att vidarebefordra samtliga betalningsinstruktioner från Medlemmar som Toborrow erhåller till Betalningsinstitutet.

4.3 Överföring av medel, dvs. samtliga insättningar respektive utbetalningar, till respektive från Långivaren mellan denne och Klientmedelskontot sker uteslutande via Bankkontot. Långivaren åtar sig att inte överlåta, pantsätta eller låta annan förfoga över Bankkontot. Toborrow och/eller Betalningsinstitutet har rätt att kontrollera med behörig tredje man att Bankkontot innehas i Långivarens namn och kan neka Långivaren att ansluta ett Bankkonto som inte uppfyller dessa krav.

4.4 Toborrow är en registrerad betaltjänstleverantör och innehar således undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Betalningsinstitutet skall vara ett betalningsinstitut enligt Lag (2010:751) om betaltjänster och stå under tillsyn från FI. Toborrow och Betalningsinstitutet har således de undantag från tillståndsplikt eller tillstånd som krävs för att utföra Betaltjänsten och är underkastad de regler som enligt den lagen gäller för skyddet av de pengar som omfattas av Betaltjänsten.

4.5 Genom att bli och vara Medlem, och därmed acceptera dessa Villkor, accepterar Medlemmar att a) Toborrow eller Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten i anslutning till Medlems användande av Tjänsten, b) Klientmedelskontot kommer att innehas av Toborrow eller Betalningsinstitutet såsom kontohavare (klientmedel avskiljs från Toborrows eller Betalningsinstitutets egna förmögenhetsmassa med särskild redovisningsskyldighet enligt lag), och c) för det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten, att Toborrow vidarebefordrar samtliga betalningsinstruktioner från Medlemmen som Toborrow erhåller till Betalningsinstitutet.

4.6 Långivaren kan när som helst begära betalning motsvarande anspråk som framgår av dess Dashboard, eller del därav, under förutsättning att Långivarens uttag från Klientmedelskontot inte har spärrats i samband med en Låneansökan som Långivaren lämnat ett bud på i enlighet med dessa Villkor (se närmare under punkt 6.1 (Anbudsprocessen)).

5. Information och vissa kontrollrutiner m.m. samt lämnande av fullmakter

5.1 Genom godkännandet av dessa Villkor bekräftar Långivaren eller Långivarrepresentanten att denne är införstådd med rutinerna som beskrivs nedan:

a) att Toborrow som en del av Tjänsten verifierar Långivarens identitet genom sökning i de officiella register som Toborrow finner lämpliga för ändamålet, b) att Toborrow rapporterar uppgifter om Långivaren och inkomster från Lån som denne har lämnat genom Tjänsten till Skatteverket och andra relevanta myndigheter, vilka Toborrow är skyldiga att rapportera uppgifter till enligt lag eller förordning, c) att Toborrow gör de bud som Långivaren lämnar i samband med Låneansökningar tillgängliga för samtliga Medlemmar på Webbplatsen utan uppgift om att budet kommer från Långivaren, d) att på Webbplatsen ta del av och få erbjudanden om att låna ut pengar till Låntagare, och e) att Toborrow kontrollerar med behörig tredje man att Bankkonto som används av Långivaren i samband med Tjänsten är registrerat i Långivarens namn.

De rutiner och kontroller som beskrivits ovan är nödvändiga för att Toborrow ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Långivaren samt för att Toborrow ska kunna efterleva vid var tidpunkt tillämplig lagstiftning. Om du som Långivarrepresentant eller Långivare vill få fullständig information om eventuell behandling av dina personuppgifter, laglig grund och ändamål för sådan behandling inklusive dina rättigheter, se kapitel 13 nedan.

5.2 Långivaren lämnar genom att bli Medlem följande fullmakter till Toborrow att för Långivarens räkning (såsom Långivarombud): a) godkänna och underteckna Låneavtal och Pantavtal som Långivaren ska bli part till efter en avslutad auktion, b) hålla och administrera de panter och andra säkerheter som lämnats, samt eventuellt borgensåtagande som ställts för Lån som Långivaren har en Låneandel i, c) i alla avseenden förhandla och överenskomma med Låntagare som Långivaren har lånat ut pengar till (och/eller borgensman i förhållande till sådan Låntagare) om anstånd med betalningar eller andra lösningar på betalningsproblem (inklusive, men inte begränsat till avbetalningsplaner), om sådant anstånd eller sådan lösning i Toborrows skäliga bedömning kommer att resultera i att Långivaren totalt sett kommer att få tillbaka mer av sin Låneandel och upplupen ränta än vad som annars skulle vara fallet. Ett eventuellt anstånd med betalning får dock inte överstiga 90 dagar från ursprungligt avtalad förfallodag om Långivaren inte särskilt samtyckt till detta, d) vidta sådana åtgärder som enligt Toborrow är nödvändiga eller önskvärda för att realisera de Säkerheter som ställts för Lån, där betalning inte blivit fullgjord i avtalad ordning, e) godkänna eller avvisa förfrågan från Låntagare att ingå andra oprioriterade lånearrangemang (eller andra arrangemang som kan likställas med lån) från tredje part innan dess att Lånet är fullt återbetalt i enlighet med punkt 12 i Allmänna Villkor för Låntagare, f) företräda Långivaren inför domstol, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter i samband med krav på betalning från Låntagare, vilken är skyldig Långivaren pengar under Lån som Långivaren har en Låneandel i och därigenom representera Långivare och agera såsom fordringsägare i Långivares ställe gentemot Låntagare eller tredje man och/eller inträda i rollen som borgenär gentemot Låntagare, g) i samband med sådant krav på betalning som anges i punkten f) ovan bland annat (i) hantera och administrera försenade betalningar och påminnelser till Låntagare samt andra inkassoåtgärder och indrivning av fordringar av Kronofogdemyndigheten (ii) kommunicera med domstol, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter, (iii) ansöka om betalningsförelägganden och på uppdrag av Långivare agera som ”sökanden” i ärende om betalningsföreläggande eller liknande process, (iv) begära utmätning, (v) inträda i rollen som ”borgenär” gentemot Låntagare i domstolsprocesser, och (vi) vidta samtliga andra åtgärder som visar sig nödvändiga i samband med krav på betalning och/eller indrivning av Lån; och h) för det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten, på aktuell dag ge Betalningsinstitutet tillgång till erforderlig information på Långivarens Dashboard för att Betalningsinstitutet ska kunna genomföra utbetalning av medel till Låntagare från Klientmedelskontot i enlighet med aktuellt Låneavtal.

5.3 De fullmakter som Långivaren härmed lämnat gäller för hela perioden under vilken Långivaren är Medlem och/eller part till något Lånedokument och får inte återkallas av Långivaren.

5.4 Toborrow äger rätt att förordna ovan angivna fullmakter till underleverantör och/eller samarbetspartner och därmed utse underleverantören och/eller samarbetspartnern i sitt ställe.

6. Låneprocessen

6.1 Anbudsprocessen

6.1.1 Alla Låneansökningar granskas av Toborrow och den sökande Medlemmen tilldelas ett riskbetyg baserat på bland annat det kreditbetyg som Medlemmen har erhållit från det eller de kreditutvärderingsbolag som Toborrow anlitar från tid till annan. Efter att Toborrow har granskat och godkänt att Låneansökan är fullständig skapas en projektsida som Långivaren kan besöka. Notera att Toborrows granskning endast avser Låneansökans fullständighet och att Toborrow inte gör någon granskning av sakomständigheterna som anges i Låneansökan. Toborrows tilldelande av ett riskbetyg för en Medlem är enbart avsedd att vara informativ och ska inte ses som en rekommendation eller rådgivning från Toborrow till Långivaren. Långivaren måste själv bilda sig en egen uppfattning om kreditvärdigheten hos aktuell Medlem som den avser att låna ut pengar till, samt, där så är lämpligt, söka egen oberoende finansiell rådgivning. Det är Långivarens ansvar att vid varje tidpunkt göra en bedömning av om tillgänglig information är tillräcklig för att fatta ett beslut om att låna ut pengar.

6.1.2 Efter att Låntagarens projektsida publicerats på Webbplatsen kan Långivaren delta i en auktion om att låna ut en Låneandel till aktuell Låntagare med angivande av belopp som Långivaren är beredd att låna ut till aktuell Låntagare samt den ränta som Långivaren kräver att erhålla för sin Låneandel. Auktionen upphör vid det tidigare av (i) den dag då Låntagaren begär att få ett Låneerbjudande med de på dess projektsida då erbjudna räntorna eller (ii) det datum som under hela auktionstiden framgår av Låntagarens projektsida (normalt 14 till 30 dagar efter det att auktionen startades). Toborrow får på eget initiativ förlänga tiden då en auktionsprocess är öppen och tillgänglig för budgivning från Långivare på Låntagarens projektsida.

6.1.3 En Låntagare äger rätt att justera lånebeloppet i sin Låneansökan under ansökningsperioden under förutsättning att (i) lånebeloppet justeras negativt, (ii) att justering inte sker med ett högre belopp än vad som motsvarar ej tecknade Låneandelar, (iii) att Låntagaren kan redogöra på ett tillfredställande sätt varför lånebeloppet skall justeras (t.ex. genom bevis på att Låntagaren erhållit finansiering från annat håll) och (iv) att Toborrow godkänner sådan justering (”Justerat Lånebelopp”).

6.1.4 Långivaren kan endast delta i en auktion via Tjänsten efter att insättningar på Klientmedelskontot har registrerats på dess Dashboard, och kan inte delta i en auktion med ett erbjudande om en Låneandel som överstiger Långivarens då registrerade belopp på sin Dashboard. Ett bud resulterar i att ett belopp motsvarande budet registreras som reserverat på Långivarens Dashboard. Spärrat belopp kan inte användas till att buda i andra auktioner eller återbetalas till Långivaren.

6.1.5 Lägsta bud per auktion är 100 kronor. Det finns inget högsta bud per auktion.

6.1.6 Långivarens bud är oåterkalleligt från det datum det lämnas på Webbplatsen till dess att Låneerbjudandet accepterats av aktuell Låntagare eller förfaller i enlighet med punkt 6.1.11. Dock upphör ett bud att gälla om: a) det finns tillräckligt med aktiva bud från andra Medlemmar för att fullt ut finansiera hela det belopp som angivits i Låneansökan eller det Justerade Lånebeloppet, och där de erbjudna räntorna är lägre än Långivarens bud, b) auktionsperioden löper ut och de bud som inkommit inte tillsammans uppgår till det belopp som angivits i Låneansökan eller det Justerade Lånebeloppet, c) Låntagaren avböjer ett Låneerbjudande, eller d) Toborrow drar tillbaka en låneauktion i enlighet med punkt 6.1.10.

6.1.7 Om auktionen har resulterat i att Långivare har lämnat erbjudanden att låna ut mer än hela beloppet angivet i en Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, kommer Låneerbjudandet till Låntagaren att bestå i ett belopp motsvarande det belopp som angivits i Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, med den lägsta vägda snitträntan för samtliga Låneandelar som erbjudits. För Långivaren innebär det att dennes Låneandel kan bli mindre än dess bud.

6.1.8 Om bud lämnats för hela det belopp som angivits i Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, med en ränta som är lägre än den som Långivaren angivit för sin erbjudna Låneandel kommer Långivaren att bli utan Låneandel i det aktuella Lånet trots sitt bud.

6.1.9 Bud kommer att ha prioritet efter när de läggs, så att vid bud med samma räntesats så kommer det bud som lämnats först att få full tilldelning till dess att Lånet är fullt tecknat innan efterkommande bud erbjuds en Låneandel.

6.1.10 Om erbjudanden om att låna ut hela det belopp som en Låntagare begärt i en Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, har inkommit i auktionen hindrar det inte Långivaren från att lämna bud med ränta som är lägre än den högsta ränta som just då är aktuell i auktionen. Vilken den högsta aktuella räntan i en auktion är kommer att framgå på Låntagarens projektsida.

6.1.11 Toborrow förbehåller sig rätten att avsluta en låneprocess när som helst och av vilken anledning som helst. Toborrow kan också ändra de lägsta och högsta belopp som Långivaren kan bjuda och kommer att upplysa om dessa förändringar på Webbplatsen. Se mer om Toborrows rätt att ändra dessa Villkor i punkt 18.1 nedan.

6.1.12 Efter att auktionsperioden avslutats enligt punkt 6.1.6 och de bud som inkommit tillsammans uppgår till minst det belopp som angivits i Låneansökan kommer Låntagaren att erhålla ett Låneerbjudande, i vilket Låntagaren får information om den vägda genomsnittsräntan för samtliga låneandelar. Låntagaren kan då välja att acceptera Låneerbjudandet eller låta det förfalla. Om Låneerbjudandet inte accepteras inom aktuell acceptperiod kommer det belopp Långivaren bjudit under auktionen att åter bli tillgängligt på Långivarens Dashboard.

6.1.13 Låneerbjudandet kommer att vara möjligt att acceptera för Låntagaren till kl. 23.59 på den andra bankdagen efter den dag som Toborrow levererat Låneerbjudandet till Låntagaren. Toborrow får på eget initiativ förlänga tiden då Låneerbjudandet är öppet och tillgängligt för acceptans av Låntagaren.

6.2 Låneavtalet

6.2.1 Om Långivaren tilldelats en Låneandel i ett Lån efter att auktionen avslutats kommer denne att få besked om hur stor del dess Låneandel är. Efter att ett Låneerbjudande har accepterats av aktuell Låntagare kommer Långivaren och aktuell Låntagare att ingå ett Låneavtal för aktuell Låneandel på de aktuella erbjudna villkor, samt, om tillämpligt, ett Borgensåtagande och/eller ett Säkerhetsavtal. Låneavtalet genereras automatiskt och anger de specifika detaljerna för Låneandelen, såsom lånebelopp, den ränta som Långivaren erbjudit, löptid och återbetalningsvillkor. Långivaren kommer inte att behöva skriva under aktuella Lånedokument, vilka efter att Låntagaren signerat dessa genom elektronisk signatur kommer att finnas tillgängliga för Långivaren att granska och skriva ut på Webbplatsen.

6.2.2 När Låntagaren har skrivit under Låneavtalet blir detta bindande för Låntagaren och Långivaren och kan inte återgå annat än genom vad som framgår av punkt 6.2.3 – 6.2.5 nedan.

6.2.3 Punkt 6.2.2 ovan gäller inte, för det fall Långivaren är en fysisk person, om Långivaren utnyttjar sin ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) (”Distansavtalslagen”) (se närmare om detta under punkt 16 (Ångerrätt enligt Distansavtalslagen) nedan).

6.2.4 Om Långivaren har utnyttjat sin ångerrätt enligt Distansavtalslagen kommer dennes Låneandel att annulleras och inga medel kommer att betalas ut till aktuell Låntagare från Långivarens Dashboard. Samtlig Lånedokumentation som Långivaren är part till och som upprättats i förhållande till aktuellt Lån kommer att upphöra att gälla i förhållande till Långivaren.

6.2.5 Om en eller flera andra Långivare med Låneandelar i samma Lån som Långivaren har utnyttjat sin rätt enligt Distansavtalslagen och efter utnyttjandet av sådan ångerrätt de återstående Låneandelarna sammanlagt uppgår till mindre än 90 % av det Låneerbjudande som accepterades av aktuell Låntagare, kommer hela Lånet att annulleras och inga medel kommer att betalas ut till aktuell Låntagare. Samtlig Lånedokumentation som upprättats i förhållande till aktuellt Lån kommer att upphöra att gälla.

7. Avgifter

7.1 Toborrow tar inte ut någon avgift för medlemskap på Webbplatsen, innehav av Dashboard eller för deltagande i auktioner för att lämna Lån.

7.2 Toborrow debiterar Långivaren en förvaltningsavgift för vart Låneavtal som denne är part till med ett belopp som beräknas på basis av den procentsats som anges för detta ändamål på Webbplatsen från tid till annan. Förvaltningsavgiften beräknas på Låneandels storlek i början av den betalperiod då en återbetalning görs. Förvaltningsavgiften registreras på Långivarens Dashboard när betalningen för aktuell betalperiod under Låneavtalet har registrerats på Låntagarens Dashboard. Om en betalning under ett Låneavtal görs försent kommer förvaltningsavgiften inte dras förrän denna betalning har inkommit.

7.3 Toborrow kan välja att avstå från, eller ändra, de ovan angivna avgifterna från tid till annan genom information på Webbplatsen. Sådan förändring ska inte gälla då pågående auktioner eller Låneavtal.

8. Registreringar på dashboard

På förfallodagen för en betalning under ett Låneavtal kommer Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, att tillse att belopp registreras om från aktuell Låntagares Dashboard till Långivarens Dashboard. Om anspråket enligt aktuell Låntagares Dashboard inte motsvarar ett belopp som är tillräckligt för att betala samtliga fordringar som förfaller till betalning till Långivare sådan dag, kommer Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, att tillse att hela Låntagarens anspråk på dess Dashboard registreras om för att återspegla betalningar till varje berörd Långivare ett belopp som motsvarar Långivarens andel av samtliga fordringarna på Låntagaren som förfaller sådan dag (pro rata). Låntagarna svarar ensamma för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Långivaren enligt Låneavtalen och varken Toborrow eller Betalningsinstitutet garanterar att betalningar kommer att göras i tid och med rätt belopp av aktuella Låntagare. Saknar Låntagare medel för att göra aktuella betalningar under ett Låneavtal utgår dröjsmålsränta enligt villkoren i aktuellt Låneavtal.

9. Säkerhetna och långivarombudet

9.1 Allmänt

9.1.1 För vart Lån kommer det att lämnas borgen och/eller ställas panter och andra säkerheter i enlighet med det som anges på aktuell Låntagares projektsida i samband med Låneansökan. Borgen och/eller Säkerheter ställs till förmån för alla Långivare som har en Låneandel i aktuellt Lån och kommer att hållas för aktuella Medlemmars räkning av Långivarombudet i enlighet med dessa Villkor och villkoren i aktuella Lånedokument. Långivaren har sålunda en andel i Säkerheterna och/eller kravet under Borgensåtagandet. Långivaren kan dock inte själv vidta någon åtgärd i förhållande till Säkerheterna utan denna rätt utövas exklusivt av Långivarombudet.

9.1.2 Toborrow bekräftar härmed utnämnandet som Långivarombud och att Toborrow kommer att fullfölja sina åtaganden som Långivarombud i enlighet med dessa Villkor och villkoren i aktuella Lånedokument.

9.2 Långivarombudets roll

9.2.1 Långivarombudet kommer att, i enlighet med vad Långivarombudet finner vara det bästa för samtliga Medlemmar som har erhållit Säkerheterna, tillvarata sådana Medlemmars intressen i förhållande till aktuella Säkerheter i syfte att bevara dess fortsatta existens och, när så krävs, tillse att ett så stort belopp som möjligt inflyter vid en realisation därav.

9.2.2 Långivarombudet har endast det ansvar och de förpliktelser som uttryckligen framgår av dessa Villkor och de aktuella Lånedokumenten.

9.3 Långivarombudets rättigheter

9.3.1 Långivarombudet behöver inte inhämta Långivarens eller andra aktuella Medlemmars samtycke till att någon åtgärd vidtas (eller att Långivarombudet avstår från att vidta någon åtgärd) i förhållande till Säkerheterna.

9.3.2 Långivarombudet får begära att få ett samtycke från Långivaren och andra aktuella Medlemmar till en viss åtgärd i förhållande till Säkerheterna och om så sker måste två tredjedelar av samtliga Medlemmar med en Låneandel i aktuellt Lån lämna sitt samtycke till åtgärden för att Långivarombudet ska kunna vidta aktuell åtgärd.

9.3.3 Långivarombudet får utgå ifrån att information, instruktion, samtycke eller annan korrespondens som Långivarombudet fått från en Medlem är korrekt, vederbörligen beslutad och inte sedermera ändrad. Långivarombudet har rätt att utgå ifrån att korrespondens med aktuell Medlem på Webbplatsen eller per e-post som registrerats av Medlem för Tjänsten är korrekt och att avsändaren har både behörighet och befogenhet att binda Medlemmen.

9.3.4 Långivarombudet har rätt att, om Långivarombudet anser det skäligen nödvändigt, anlita juridisk rådgivare eller andra typer av rådgivare, mäklare och/eller konsulter i samband med Säkerheterna och realisation av hela eller del av Säkerheterna. Kostnaderna för sådan rådgivning ska betalas av Långivaren och övriga aktuella Medlemmar genom att Långivarombudet får tillgodogöra sig betalning ur de medel som inflyter i samband med realisation av Säkerheterna (eller del därav). Om Långivarombudet inhämtar sådan rådgivning och agerar i enlighet med de råd som lämnas av aktuell rådgivare så ska Långivarombudet anses ha gjort vad som är rimligt för att undvika skada för Långivaren och andra Medlemmar även om det visar sig att skada sedan uppstår.

9.3.5 Långivarombudet har rätt att anlita annan för fullgörandet av dess förpliktelser enligt dessa Villkor och aktuella Lånedokument, t.ex. i syfte att förvara fysiska värdepapper eller för delgivning av Låntagare.

9.3.6 Långivarombudet får lämna ut sådan information om Långivaren till annan som krävs enligt lag eller förordning eller i syfte att realisera Säkerheterna (eller del där av) på ett ändamålsenligt sätt.

9.4 Realisation av Säkerheter och fördelning av realisationslikvid

9.4.1 Långivarombudet ska realisera Säkerheterna så snart det är lämpligt efter det att aktuellt Lån förfallit till betalning i sin helhet och det står klart att betalning för Lånet inte kommer att erhållas i sin helhet på annat sätt. Långivarombudet ska realisera Säkerheterna på det sätt som Långivarombudet finner lämpligt, vilket i huvuddelen av fallen kommer att vara vid en offentlig auktion som administreras av Kronofogdemyndigheten.

9.4.2 Långivarombudet ska fördela de pengar som inflyter vid en realisation av Säkerheterna enligt följande ordning: a) först, till Långivarombudet för att täcka utgifter som Långivarombudet har haft i samband med realisation av Säkerheterna, b) sedan, till Långivaren och andra aktuella Medlemmar som har en Låneandel i aktuellt Lån som Säkerheterna är ställda för till dess att dessa fått fullt betalt för samtliga utestående fordringar på aktuell Låntagare, och c) sist, i den mån det finns några pengar kvar, till Låntagaren eller sådan annan person som lämnat aktuell Säkerhet.

9.4.3 I den mån de pengar som inflyter ifrån en realisation av Säkerheterna inte räcker till att betala alla fordringar på aktuell Låntagare för vilka Säkerheterna ställts, ska betalningen i paragraf b) i punkt 9.4.2 ovan fördelas mellan de Medlemmar som har en Låneandel i Lånet i proportion till storleken på respektive utestående Låneandel.

9.5 Långivarombudets ansvar

9.5.1 Långivarombudet gör ingen uttömmande granskning av ägarförhållanden och andra aspekter av Säkerheterna vid dess skapande, och Långivaren bekräftar genom accepterandet av dessa Villkor att Långivarombudet inte garanterar att de Säkerheter som ställts för aktuellt Lån är fullt ut korrekta och möjliga att realisera utan inskränkning.

9.5.2 Långivarombudet ansvarar inte för någon värdeminskning av Säkerheterna under tiden för Lånet och Långivaren bekräftar genom accepterandet av dessa Villkor att den är införstådd med att det finns en risk att pengarna som erhålls vid en realisation av Säkerheterna inte räcker till att betala hela Lånet.

9.5.3 Långivarombudet ska inte ansvara för någon åtgärd eller brist på åtgärd i förhållande till Säkerheterna annat än om Långivarombudet agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Långivarombudet ansvarar inte för skada orsakad av uppdragstagare till Långivarombudet annat än om Långivarombudet inte gjort ett informerat och välgrundat val av uppdragstagare och dess lämplighet för aktuellt uppdrag.

9.5.4 Långivarombudet ska inte vara tvunget att utföra någon handling i förhållande till Säkerheterna om det skulle medföra att Långivarombudet därmed bryter mot lag eller förordning.

10. Informationsåtaganden

Långivaren ska omgående lämna all information om sig självt som Toborrow skäligen anser är nödvändigt eller önskvärt för att Toborrow ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtal med Medlemmar och lag (inklusive genomförande av kontroll av Långivare enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (eller motsvarande lagstiftning från tid till annan)).

För information om Toborrows behandling av personuppgifter, se kapitel 13 nedan.

11. Ansvar

11.1 Medlems ansvar

11.1.1 Långivaren är ensamt ansvarig för användandet av Tjänsten och sin Dashboard. Toborrow har rätt att ta bort uppgifter som Långivaren lämnar på Webbplatsen, för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

11.1.2 Långivaren ansvarar för att de uppgifter som Långivaren själv tillhandahåller Toborrow eller andra Medlemmar i samband med utnyttjandet av Tjänsten är korrekta och fullständiga i alla avseenden.

11.1.3 Långivaren kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Toborrow eller någon annan till följd av Långivarens brott mot dessa Villkor eller till följd av annat vårdslöst agerande. Långivaren ska hålla Toborrow skadeslöst för krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skadestånd, förluster etc. som drabbar Toborrow i anledning av Långivarens brott mot dessa Villkor.

11.2 Toborrows ansvar

11.2.1 Toborrow erbjuder inte finansiell rådgivning eller andra råd avseende investeringar eller de Lån som erbjuds på Webbplatsen. Långivaren är ensamt ansvarig för användandet av Tjänsten och för beslut om att låna ut pengar till andra Medlemmar. Långivaren bekräftar genom godkännandet av dessa Villkor att denne är införstådd med att det innebär en risk att låna ut pengar och att Långivaren har gjort en egen och välgrundad bedömning av den kreditrisk som Långivaren tar i samband med varje Lån som denne deltar i. Långivaren bekräftar vidare att Långivaren har den finansiella styrkan som krävs för att kunna hantera de kreditförluster som kan uppstå i samband med utlåningen av pengarna genom Tjänsten. Långivaren bekräftar även genom godkännandet av dessa Villkor att denne är införstådd med att Toborrow inte på något sätt garanterar en Låntagares Lån eller på annat sätt kommer att fullgöra en Låntagares skyldigheter enligt Låneavtal som denne är part till (annat än sådana uppgifter som Toborrow uttryckligen åtagit sig att utföra inom Tjänsten).

11.2.2 Toborrow garanterar inte tillgängligheten till, eller kvalitén eller innehållet i Tjänsten eller Webbplatsen, eller att Långivaren kan erbjuda Lån via Tjänsten. Det kan finnas situationer då Tjänsten inte är tillgänglig, till exempel p.g.a. underhåll av teknisk utrustning eller nätverksfel. Toborrow ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt, informera om planerade underhållsåtgärder som kan medföra begränsningar av Tjänstens tillgänglighet.

11.2.3 Toborrow är inte ansvarig gentemot Långivaren för några skador som uppkommer från eller i samband med användandet av Tjänsten eller begränsningar i möjligheten att använda Tjänsten eller Webbplatsen annat än om Toborrow vårdslöst eller uppsåtligt orsakat sådan skada.

11.2.4 Toborrow ansvarar inte för de uppgifter som förekommer på Webbplatsen som härstammar från andra än Toborrow, såsom till exempel uppgifter avseende Låntagarens eller borgensmans kreditvärdighet som hämtas från det eller de kreditutvärderingsbolag som Toborrow anlitar från tid till annan.

11.2.5 Användandet av Tjänsten kan medföra skattemässiga konsekvenser för Långivaren. Toborrow är inte ansvarig gentemot Långivaren på något sätt för sådana eventuella skattemässiga konsekvenser som kan uppkomma med anledning av användandet av Tjänsten, oavsett vilken stat som Långivaren är skattskyldig i och oavsett vad den eventuella skattskyldigheten är hänförlig till. Toborrow hänvisar alltid Medlemmar till Skatteverket för information i skattefrågor.

11.2.6 För det fall att någon myndighet, såväl svensk som utländsk, skulle finna att Lån som upptagits via Tjänsten är tillståndspliktiga är det Långivarens och/eller Låntagarens ansvar att tillse att sådana tillstånd innehas. Det är således upp till Långivaren och/eller Låntagaren att själva tillse att erforderliga tillstånd och/eller licenser, av vad slag de må vara, innehas av Långivaren och/eller Låntagaren. Toborrow åtar sig heller inget ansvar för det fall Tjänsten används som en del av tredje parts affärsidé eller verksamhet.

11.2.7 Toborrow ansvarar inte för skada som beror på händelse utanför Toborrows kontroll och som Toborrow inte skäligen kunde ha förväntats räkna med eller ha undvikit eller övervunnit och som hindrar eller väsentligen försvårar Toborrows tillhandahållande av Tjänsten eller fullgörande av förpliktelse enligt Villkoren. Sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

12. LÅNTAGARENS FÖRBUD MOT UPPTAGANDE OCH ÅTERBETALNING AV VISSA LÅN

Genom accepterande av Toborrows Allmänna Villkor för Låntagare är Låntagaren förhindrad att, efter beviljad Låneansökan och till dess att Lånet är fullt återbetalt, uppta lån från (i) någon tredje part med koppling till Låntagaren inkluderat, men ej begränsat till, dess företrädare (såsom styrelseledamöter och andra ledningspersoner) och aktieägare eller (ii) någon annan tredje part med bättre förmånsrätt i enlighet med förmånsrättslagen (1970:979). Låntagaren är under samma period även förhindrad att ingå några andra oprioriterade lånearrangemang (eller andra arrangemang som kan likställas med ett lån) med tredje part utan Långivarombudets skriftliga godkännande.

Låntagaren är vidare förhindrad att, efter beviljad Låneansökan och till dess att Lånet är fullt återbetalt, fatta beslut om och/eller genomföra återbetalning av hela eller delar av eventuella villkorade aktieägartillskott och/eller aktieägarlån (inklusive eventuell ränta) som aktieägare i Låntagaren har lämnat. Låntagaren är således skyldig att tillse att sådana aktieägare (i) förbinder sig att inte anfordra betalning av sådana eventuella villkorade aktieägartillskott och/eller aktieägarlån till dess att Lånet är fullt återbetalt och (ii) förbinder sig att inte överlåta sådan fordran på Låntagaren till tredje man.

13. Integritetspolicy

13.1 Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Toborrow är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, såsom uppgifter om namn och adress.

13.2 Vilka personuppgifter samlar vi in information om dig? Toborrow inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter i olika omfattning beroende på i vilken egenskap och i vilket syfte du använder Tjänsten. Nedan information beskriver vilken typ av personuppgifter som vi behandlar rörande dig när du använder vår Webbplats, blir medlem hos oss eller i samband med att du som antingen är Långivarrepresentant eller privatperson ansöker om att få bli Långivare. Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder Tjänsten. Ibland behöver vi inhämta ytterligare information för att säkerställa och verifiera att uppgifterna är tillförlitliga och erforderliga utifrån de lagar och regler som gäller för Toborrows verksamhet. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan delas in i nedan kategorier:

 • Identifieringsuppgifter
  Toborrow måste enligt tillämplig lagstiftning samla in och dokumentera identifieringsuppgifter såsom Långivarens eller Långivarrepresentantens namn, personnummer och adress. Vi kan därför komma att inhämta kopia av t.ex. pass, körkort eller identitetsuppgifter genom sådan elektronisk identifiering som genomförs med stöd av Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. Även andra identifieringsuppgifter kan komma att samlas in utifrån bedömningar i det enskilda fallet. Banker och eventuella betalningsinstitut som genomför betalningar avseende lån kan därutöver komma att begära ytterligare information eller identifiering.
  Om registrering av medlemskap sker genom Långivarens eller Långivarrepresentantens Facebook-, LinkedIn- eller Twitter-konto eller konto hos annan liknande användartjänst godkänner Långivaren eller Långivarrepresentanten att Toborrow samlar in och lagrar sådana inloggningsuppgifter till det kontot.
 • Registrerings- och kontaktuppgifter
  För att kunna kommunicera med dig på ett snabbt och enkelt sätt, för att kunna administrera ett lånearrangemang samt för att kunna komma i kontakt med dig om det skulle inträffa t.ex. en incident samlar vi bl.a. in telefonnummer, folkbokföringsadress samt e-postadress till dig.
 • Ekonomisk information
  I samband med att du initierar en ansökan om att bli Långivare inhämtar vi kreditupplysningar och därtill relaterad information som rör dina ekonomiska förhållanden såsom uppgift om inkomst, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och kreditomdöme.
 • Betalningsuppgifter
  Användandet av Tjänsten förutsätter att Toborrow och våra underleverantörer kan ta del av och behandla Långivarens eller Långivarrepresentantens betalningsuppgifter såsom kontonummer och historik över utförda transaktioner i Dashboard. Toborrow kommer inte att använda Långivarens kontonummer i annat syfte än att administrera transaktioner enligt dessa Villkor.
 • Information som vi enligt lag är skyldiga att inhämta och lagra om dig
  Vissa uppgifter om dig i egenskap av Långivare eller Långivarrepresentant måste Toborrow inhämta och arkivera utifrån gällande och tillämplig lagstiftning. Exempel på sådan information är uppgifter om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för att uppnå erforderlig kundkännedom samt uppgifter som krävs för att förhindra att Toborrows verksamhet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Inom ramen för detta kan vi t.ex. inhämta uppgifter om du äger andelar i eller på annat sätt kontrollerar Långivaren eller andra bolag som i sin tur kontrollerar Långivaren.
 • Teknisk information och användningsinformation
  I samband med att du använder Tjänsten eller vår Webbplats kan vi komma att samla in teknisk information om hur du använder Tjänsten i syfte att optimera din användarupplevelse samt för att förbättra tekniska egenskaper som rör Tjänsten. Sådana uppgifter kan t.ex. gälla budhistorik, besökshistorik, val av webbläsare, språkinställningar och operativsystem.

13.3 Vems personuppgifter behandlar vi?

Den behandling av personuppgifter som Toborrow utför varierar beroende på vem du är och i vilken egenskap du använder Tjänsten. Om du t.ex. bara registrerar ett medlemskap behandlar vi dina personuppgifter i begränsad omfattning medan vi, om du initierar en ansökan om att utställa ett lån via Toborrow, utför en mer omfattande behandling av dina personuppgifter.

Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om:

 • personer som är medlemmar och som besöker och använder på Toborrows Webbplats eller andra digitala kanaler såsom Instagram, LinkedIn, Twitter eller Facebook,
 • Låntagar- respektive Långivarrepresentanter eller Långivare som påbörjar ett ansökningsförfarande, eller
 • Låntagar- respektive Långivarrepresentanter eller Långivare som ingått ett lånearrangemang.

13.4 Automatisk informationsinsamling
När du är medlem och använder Tjänsten kan Toborrow komma att använda, sammanställa och analysera information om din användning av Tjänsten såsom budhistorik och annan teknisk användarinformation som t.ex. den webbsida som besökts precis innan Toborrows Webbplats besöktes, uppgifter om val av webbläsare, språkinställningar och operativsystem. En stor del av den tekniska informationen och information om hur du använder vår Webbplats sker automatiskt med stöd av cookies.

13.5 Personuppgifter som du lämnar direkt till oss
Vi behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du registrerar dig som medlem hos oss eller i samband med att du ansöker om att bli Långivare. Som ny medlem ber vi dig till exempel att fylla i personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Som Långivarrepresentant behöver du därutöver lämna ytterligare information till oss såsom uppgifter av ekonomisk karaktär eller uppgifter om dina ägarförhållanden i de bolag du företräder. Toborrow behandlar också information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling från dig via vårt chattsystem eller genom annan kommunikation som sker i våra digitala kanaler såsom Instagram, LinkedIn, Twitter eller Facebook. Sådan kommunikation med dig kan sparas och registreras om det t.ex. bedöms som nödvändigt för att dokumentera en överenskommelse mellan dig och Toborrow.

Exempel på information som du själv lämnar till oss kan vara:

 • för- och efternamn,
 • personnummer,
 • adress, e-postadress och telefonnummer,
 • bankkontonummer,
 • innehåll i e-post eller annan digital kanal,
 • uppgifter om ägarförhållanden i företag som du äger,
 • uppgifter om firmateckningsrätt, eller
 • annan information som du själv väljer att ge oss.

13.6 Personuppgifter om dig som vi kan komma att inhämta från en tredje part
Vi kan komma att inhämta kompletterande information om dig beroende på vad du använder Tjänsten till och i vilket steg du befinner dig, se nedan.

A. Uppgifter som inhämtas i samband med medlemskapsansökan
B. Uppgifter som inhämtas i samband med ansökan om att bli Långivare
C. Uppgifter som inhämtas under lånets löptid
D. Uppgifter som inhämtas efter låneavtalets avslut

Uppgifter som vi samlar in från en tredje part kan t.ex. vara:

 • kreditupplysningar och därtill relaterad information som rör dina ekonomiska förhållanden såsom uppgift om inkomst, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och kreditomdöme (sedvanliga kreditupplysningar inkluderar oftast även kompletterande information såsom uppgift om civilstånd, äktenskapsförord, folkbokföringsadress), uppgifter om din nuvarande och tidigare ekonomiska situation såsom eventuell skuldsättning och eventuella betalningssvårigheter,
 • uppgifter från publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister, register över verkliga huvudmän samt register hos brottsbekämpande myndigheter) inklusive sanktionslistor hos internationella organisationer såsom EU och FN,
 • information som du har lämnat till affärspartners som samarbetar med Toborrow,
 • information från banker och andra betalningsinstitutioner som avser dina betalningar, samt
 • information från våra affärspartners och analysföretag rörande tekniska tjänster, betaltjänster och söktjänster som vi använder.

13.7 Information om automatiskt beslutsfattande
Toborrow tillämpar i dagsläget inte automatiserat beslutsfattande i samband med en medlemsansökan respektive ansökan om att utställa ett lån. Vi kan dock framöver komma att införa automatiserat beslutsfattande för att effektivisera och förbättra Tjänsten. Om vi väljer att fatta automatiska beslut om dig framöver så kommer du alltid att kunna begära ett manuellt beslutsfattande istället. Du kan alltid uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som enbart har grundats på en automatiserad behandling, inbegripet profileringen, om beslutet skulle få rättsliga följder eller på liknande sätt påverka din situation. Om vi skulle tillämpa automatiserat beslutsfattande kommer du att informeras om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig samt vilka konsekvenser det kan innebära.

13.8 Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter
Vi använder och behandlar dina personuppgifter av flera anledningar och för varje behandling ska det finnas både en laglig grund samt ett definierat ändamål. Nedan beskriver vi ändamålet med de behandlingar som vi utför samt den lagliga grunden som ger oss rätt att utföra en viss behandling.

Laglig grund: Fullgörande av avtal som rör Tjänsten
Merparten av våra behandlingar av personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna behandla och fatta beslut om en ansökan om medlemskap respektive en ansökan om att utställa ett lån. Det är vidare nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra och administrera vårt avtal med Långivaren samt administrera din Dashboard.

Det är även nödvändigt för att ge dig rådgivning och därutöver annan service som du kan vara behjälpt av. Sådan behandling kan därutöver vara nödvändig för att tillvarata Toborrows och andra parters rättigheter i enlighet med de allmänna villkoren. För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig behöver vi också ha uppgifter för att kommunicera med dig om vi behöver informera dig om eventuella förändringar som rör Tjänsten eller ditt engagemang hos oss. Toborrow är inte skyldig att tillhandahålla Tjänsten om Långivaren inte lämnar den information som krävs enligt beskrivningen i de allmänna villkoren.

Laglig grund: Uppfylla krav och förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning
Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att fullgöra Toborrows rättsliga skyldigheter enligt de lagar och regler som gäller för Toborrows verksamhet. Lagar som vi är skyldiga att följa är t.ex. betaltjänstlagen, penningtvättslagstiftning, redovisnings- och bokföringslagstiftning samt regler om t.ex. sanktionsbevakning och tillsynsrapportering. Ändamålet är enligt dessa regelverk är t.ex. att uppnå kundkännedom, att upptäcka och förebygga alla försök till bedrägerier, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet.

Laglig grund: Intresseavvägning
Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål inklusive för direkt marknadsföring från Toborrow, eller Toborrows samarbetspartners, i form av erbjudanden till dig via e-post, brev eller telefon. Därutöver kan tjänste- och kundanalyser genomföras vilket även inkluderar marknadsföring av Toborrows samarbetspartners produkter och tjänster. Behandlingen syftar till att ge dig anpassade erbjudanden om Toborrows tjänster utifrån de uppgifter som du har lämnat till oss. Denna behandling kan även innefatta en viss grad av profilering. Viss behandling syftar därutöver till process-, affärs- och systemutveckling vilket kan innefatta att dina personuppgifter används i samband med tester av nya IT-system samt för optimering av våra tjänster och vår Webbplats så att bättre funktionalitet kan uppnås. Vi behandlar även dina uppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar, för att sedan sammanställa och analysera statistik samt för att mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är. Toborrow kan slutligen komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information om dig i den mån det är nödvändigt för att möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Toborrow. Behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en så kallad intresseavvägning innebär att vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för de ändamål som anges ovan.

Laglig grund: Samtycke
Skulle Toborrow behandla uppgifter om dig som kräver ditt samtycke i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning så kommer vi alltid att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

13.9 Hur länge sparar ni information om mig? Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt de lagar och andra författningar som vid var tidpunkt är gällande.

Om vi lagrar dina uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning så behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för respektive ändamål utifrån vad som framgår av tillämplig lagstiftning. Vi kan även komma att spara relevanta uppgifter om dig i syfte att tillvarata rättsliga anspråk och andra legitima intressen som Toborrow kan ha. Nedan är några exempel på situationer som kräver att vi sparar uppgifter om dig:

 • För att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorfinansiering och bedrägerier behöver vi lagra dina uppgifter under minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion.
 • För att vi ska kunna genomföra vår revision enligt gällande redovisningslagstiftning behöver vi lagra relevanta uppgifter om dig i upp till tio år.
 • För att vi ska kunna leva upp till eventuella krav och våra skyldigheter gällande betalningstjänster behöver vi spara vissa uppgifter i upp till fem år
 • I samband med vissa erbjudanden som vi ger dig kan uppgifter om dig komma att sparas i upp till tre månader efter erbjudandets upphörande, detta för att vi ska kunna ta ställning till om du uppfyller förutsättningarna m.m. för att få ta erbjudandet i anspråk.
 • Uppgifter som ligger till grund för fullgörandet av ett avtal med dig sparas i upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription m.m.)

13.10 Får någon annan ta del av mina personuppgifter?
Toborrow kan komma att dela Långivarens eller Långivarrepresentantens personuppgifter med andra parter såsom andra medlemmar, våra leverantörer inklusive eventuella underleverantörer, betaltjänstföretag, våra affärspartners eller myndigheter. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Nedan beskriver vi i korthet vilka aktörer som kan komma att få ta del av dina uppgifter.

 • Externa samarbetsparter som tillhandahåller oss IT-tjänster, marknadsförings-, sök- eller analystjänster samt tjänster som behövs för att genomföra en låneansökan eller för att hantera låneadministration, kan komma att ta del av dina uppgifter. Exempel på sådana tjänster kan vara identifieringstjänster, betalningstjänster, tjänster för riskbedömning och monitorering av bedrägerier. Externa samarbetsparter får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som vi bedömer att det krävs.
 • Externa parter kan komma att få information om dig i syfte att realisera panter och andra typer av säkerheter som lämnats för lån.
 • Potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Toborrow, som efter investering i eller förvärv av Toborrow, kan komma att få tillgång till Långivarrepresentanters personuppgifter i syfte att rikta marknadsföring till Långivare, via e-post eller på annat sätt.
 • Om Toborrow avyttrar en del eller hela vår verksamhet kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras till en tredje part.
 • Externa samarbetsparter kan komma att ta del av Långivarens eller Långivarrepresentantens personuppgifter om en Låntagare inte betalar sin fordran enligt gällande lånevillkor och om Toborrow därför vidtar åtgärder i syfte att driva in en sådan skuld.
 • Toborrow lämnar ut personuppgifter om dig till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lagstiftning, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut.
 • Medlemmar tillika Långivare eller Långivarrepresentanter som har del i samma lånearrangemang kan komma att få del av varandras namn i inloggat läge på Dashboarden.
 • Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU i de fall vi anlitar en leverantör som är etablerat utanför EU.

13.11 Information om dina rättigheter som kund hos Toborrow
Som registrerad medlem, Låntagarrepresentant, Långivare eller Långivarrepresentant har du rättigheter i förhållande till Toborrow vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi har sammanställt dina rättigheter nedan så att du enkelt ska förstå vad det innebär för dig och hur du kan åberopa dem.

A. Begär ut ett registerutdrag
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi har lagrat och behandlat avseende dig. I de flesta fall har du redan tillgång till dessa uppgifter genom den information som finns tillgänglig på din Dashboard men vi kan därutöver ha ytterligare information lagrad om dig. Din rätt till åtkomst kan i vissa fall begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv eller med hänsyn till Toborrows affärskoncept och affärsrutiner som kan innehålla affärshemligheter och interna anteckningar.

B. Begär rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
Om en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att höra av dig till oss för att korrigera en sådan uppgift.

C. Rätt att begära radering
Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Till följd av att Toborrow är en registrerad betaltjänstleverantör är vi i många avseenden skyldiga enligt lag att behålla personuppgifter om dig under den tid du är medlem hos oss och viss tid efter det att ditt medlemskap har avslutats. Vi kan även komma att behöva spara vissa av dina uppgifter för att hantera framtida rättsliga anspråk.

Rätt att begära radering gäller exempelvis när: du återkallar ett samtycke som du tidigare har lämnat till oss och om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för Toborrow att fortsätta med behandlingen, du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, eller behandlingen skulle bedömas vara olaglig.

D. Rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter
Om du har invändningar avseende riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagliga grunden för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandling av vissa uppgifter, kan du begära att Toborrow begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring vilket innebär att själva behandlingen upphör. Om du begär begränsning eller rättelse av en uppgift så lagras dina uppgifter bara till dess att rättelsen av uppgifterna har genomförts eller, tills det går att fastställa att Toborrow har ett berättigat intresse av att lagra uppgifterna som har företräde framför dina intressen. Om du inte har rätt att begära att vissa uppgifter om dig raderas, kan du istället begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas till att bara lagras. Om behandlingen av de uppgifter som Toborrow har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också begära att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Toborrow får då dock behandla dina uppgifter för andra syften om det är nödvändigt för att fastställa och fullfölja ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

E. Invändning mot behandling som grundar sig på att Toborrow har ett berättigat intresse att behandla en uppgift om dig
Som registrerad medlem har du alltid rätt invända mot behandlingen av personuppgifter om dig som vi använder för direkt marknadsföring och för profilering i samband med direkt marknadsföring.

F. Dataportalitet
Om du är medlem har du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Denna rätt är dock begränsad till sådana personuppgifter som kan komma att behandlas automatiserat med stöd av ett samtycke från dig eller som Toborrow behandlar för att kunna fullgöra ett avtal med dig. Om vi bedömer att det är genomförbart, säkert och tekniskt möjligt kan Toborrow också överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

14. Cookies

Hur vi använder cookies
Toborrow använder cookies på Webbplatsen och vid tillhandahållandet Tjänsten. Toborrow kommer endast att använda cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till detta. På Webbplatsen finns en informationstext om att Toborrow använder cookies samt att du genom att fortsätta surfa på hemsidan anses godkänna att vi installerar cookies på den enhet du använder. En cookie är en liten textfil som Toborrow kan spara på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker Webbplatsen och som hjälper Toborrow att känna igen dig nästa gång du besöker Webbplatsen. Det finns även andra tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies, såsom pixel tags, web bugs och web storage. Användningen av begreppet ”cookies” i denna Integritetspolicy avser cookies och alla tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies.

Toborrow använder följande cookies när du besöker Webbplatsen:

 • Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Du kan inte identifieras utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google. Toborrow använder följande cookies när du använder Tjänsten:
 • Session-cookie. Den placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till ”sessionid”, och behövs för att Webbplatsen ska fungera korrekt. Den ger dig en kod och håller reda på vilka val du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs raderas denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.
 • CSRF-cookie. Placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till "csrftoken", och används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från Cross-Site Request Forgeries och är permanent.
 • Cookie-notification. Placeras av Webbplatsen när du godkänner användandet av cookies, döps till "cookie_message", och används för att komma ihåg ditt val.
 • Facebook-cookies. Placeras av facebook.com för att hantera login via Facebook och är permanenta.
 • New Relic-cookies. Placeras av newrelic.com för att analysera prestanda och är permanenta.
 • Intercom-cookies. Placeras av intercomcdn.com för att hantera support med användarna och är permanenta.

Kontroll och borttagning av cookies
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av Tjänsten inte längre önskar att Toborrow samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på www.cookies.org, www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu. Du som är medlem införstådd med och accepterar att Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Toborrow ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via tredjeplatscookies.

Länkar till andra webbplatser
På Webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Toborrow ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och rekommenderar därför att du tar del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ifrån dig personlig information till dessa webbplatser.

15. Immateriella rättigheter

Om annat inte anges i dessa Villkor eller på Webbplatsen, har Toborrow, eller Toborrows licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Webbplatsen. Medlem får inte utan Toborrows skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet på Webbplatsen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag. Medlem ska hålla Toborrow skadeslös mot krav som rör Medlems påstådda intrång i tredje mans immateriella eller andra rättigheter.

16. Ångerrätt enligt distanslagen

16.1 Denna punkt 16 är enbart tillämplig på Långivare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person.

16.2 Enligt Distansavtalslagen så kan Långivaren inom 14 dagar från det att denne blev Medlem ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Långivaren göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@toborrow.se.

Enligt Distansavtalslagen ska Toborrow upplysa om följande: a) Toborrow är registrerad hos FI och innehar undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster såsom registrerad betaltjänstleverantör. Toborrow står därmed under FI:s löpande tillsyn. b) Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Toborrow eller påförs av Toborrow. c) Toborrow kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Långivarens utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen. d) Toborrow följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486). e) Lånedokumentation och all kommunikation inom Tjänsten kommer att upprättas eller ske på svenska.

17. Penningtvättskontroll

17.1 Toborrow har att i sin verksamhet följa lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilken föreskriver att Toborrow måste genomföra vissa kontroller av Långivaren och förhållanden relaterade till Långivaren. Långivaren bekräftar härmed att den är medveten om att detta kan innebära att Långivaren kan bli ombedd att lämna uppgifter om sig själv och källan till medlen som denne satt in på sin Dashboard, samt att Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, kan vara tvingad att rapportera dessa uppgifter och andra relevanta uppgifter avseende Långivaren till aktuella myndigheter i enlighet med denna lag utan att Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, informerar Långivaren därom.

17.2 Medlemmar förbinder sig att meddela Toborrow för det fall Medlem är eller har varit en person i politisk utsatt ställning (”PEP”) (se definition under ”Person i politiskt utsatt ställning” nedan) och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall Medlem är närstående och/eller medarbetare till en PEP. Sådant meddelande skall lämnas till Toborrow genom i) ifyllande av för ändamålet framtagen blankett på Webbplatsen eller ii) e-post till info@toborrow.se innehållandes uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende Medlem eller den PEP till vilken Medlem är närstående och/eller medarbetare. Medlemmar förbinder sig vidare att via Medlems Dashboard på Webbplatsen meddela Toborrow om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 17.2.

Person i politiskt utsatt ställning: I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (”PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som "a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation". Vidare skall sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har tagit fram kompletterande regler i FFFS 2017:11.

Med viktig offentlig funktion avses funktioner som:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
 2. parlamentsledamöter;
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
 4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten; och
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med familjemedlemmar avses:

 1. maka eller make;
 2. registrerad partner;
 3. sambo;
 4. barn;
 5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
 6. föräldrar.

Med känd medarbete avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

17.3 För det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten kan Betalningsinstitutet komma att genomföra egna penningtvättskontroller avseende Långivare och Låntagare. Betalningsinstitutet kan komma att vägra att ta emot betalningar på eller genomföra betalningar från Klientmedelskontot beroende på utfallet av dess penningtvättskontroller.

18. Ändring och uppsägning

18.1 Ändringar

18.1.1 Dessa Villkor gäller mellan Långivaren och Toborrow från det att denne blev Medlem och tills vidare.

18.1.2 Utöver vad som anges i övrigt i dessa Villkor, har Toborrow rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Medlem om sådana förändringar. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via meddelande på Webbplatsen eller via e-post till den e-postadress som Medlem angivit vid registrering. Om Medlem inte accepterar förändringarna har Medlem rätt att avsluta medlemskapet att upphöra den dag ändringarna träder i kraft. För Låneavtal som är aktiva när sådana förändringar träder i kraft gäller de villkor som tillämpades när Låneavtalet ingicks, även om Medlem avslutar medlemskapet.

18.2 Uppsägning

18.2.1 Långivaren kan inte säga upp sitt medlemskap i Tjänsten så länge som den har en Låneandel som är utestående. När Långivaren inte längre är part till något Låneavtal kan denne fritt säga upp medlemskapet på Webbplatsen och Långivaren har därefter inte längre rätt att använda Tjänsten.

18.2.2 Toborrow har rätt att säga upp Långivarens medlemskap, och därmed Långivarens fortsatta nyttjande av Tjänsten, genom meddelande till den e-postadress som Långivaren angivit vid registreringen med omedelbar verkan om Långivaren tillhandahållit oriktiga uppgifter vid registreringen, begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor, något Lånedokument eller om Toborrow misstänker att Långivaren är inblandad i penningtvättsverksamhet eller annan kriminell verksamhet. Detta kommer inte att påverka Lånedokument som Långivaren vid denna tidpunkt är part till eller Borgensåtagande ställda i förhållande till aktuella Låneavtal och de villkor i dessa Villkor som rör Toborrows rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana Lånedokument, vilka ska fortsätta att gälla mellan parterna tills det att samtliga Lån som Långivaren är part till är slutligt reglerade. Belopp på Klientmedelskontot motsvarande anspråk registrerade på Långivarens Dashboard kommer omgående därefter att av Toborrow eller Betalningsinstitutet överföras till Långivarens Bankkonto.

19. Överlåtelser

19.1 Långivaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, Tjänsten, ett Lån eller Lånedokument eller i övrigt utan Toborrows skriftliga godkännande.

19.2 Toborrow har rätt att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor och Lånedokument utan Medlems godkännande.

20. Tvist

Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras enligt svensk lag vid svensk allmän domstol eller av Allmänna Reklamationsnämnden. Toborrow åtar sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Senast uppdaterad:
2023-10-12 20:03