Allmänna villkor låntagare gräsrotsfinansiering

Dessa villkor gäller från och med den 5 december 2018. Läs igenom villkoren noggrant innan du börjar använda tjänsten.

Allmänna villkor låntagare (version 2020:1)

1. Bakgrund

1.1 Toborrow AB (org.nr. 556942-6736), Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm (”Toborrow”) tillhandahåller på Toborrows hemsida www.toborrow.se (”Webbplatsen”) en förmedling av kontakt mellan Låntagare (såsom definierat häri) som vill låna pengar och Långivare (såsom definierat häri) som vill låna ut pengar, samt vissa därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Långivare och Låntagare för att möjliggöra en effektiv process för Låntagare som är i behov av finansiering att låna pengar av Långivare som har ett överskott och därmed möjlighet att låna ut pengar, samt att bistå parterna i sådana låneförbindelser. Endast Medlemmar (såsom definierat häri) har rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

1.2 Toborrow är registrerat hos Finansinspektionen (”FI”) och innehar undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster såsom betaltjänstleverantör. Toborrow står därmed under FI:s löpande tillsyn.

1.3 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar endast avtalsförhållandet mellan Toborrow, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Låntagaren. Toborrow är inte part i något Låneavtal (annat än som ombud för Långivare enligt dessa Villkor), utan fungerar endast som förmedlare av kontakt mellan Långivaren och Låntagaren.

1.4 Genom registrering som Medlem godkänns dessa Villkor och Låntagaren är därefter bunden av dem till dess att Låntagarens medlemskap upphör eller avslutas.

1.5 Varje låneförbindelse mellan en Långivare och en Låntagare består av ett skuldebrev med tillhörande allmänna lånevillkor som tillhandahålls av Toborrow från tid till annan (”Låneavtalet”), samt i förekommande fall ett borgensåtagande med tillhörande allmänna villkor som tillämpas av Toborrow från tid till annan (”Borgensåtagandet”) och/eller en pantsättningshandling med tillhörande allmänna villkor som tillhandahålls av Toborrow från tid till annan (”Säkerhetsavtalet”). Låneavtalet och, i förekommande fall Borgensåtagandet och/eller Säkerhetsavtalet är avtal mellan Låntagaren och aktuella Långivare och/eller andra tredje personer. Toborrow är inte part i Borgensåtagandet eller Säkerhetsavtalet utan dessa är separata från avtalet mellan Toborrow, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Låntagaren som styrs av dessa Villkor.

2. Definitioner

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse:

Bankkonto: konto i svensk bank, som tillhör och är registrerat i Låntagarens namn, som Låntagaren angivit i samband med registrering på Webbplatsen för anslutning till dess Dashboard.
Dashboard: Sida på Webbplatsen som på ett strukturerat sätt visar information om varje Medlems transaktionsaktivitet, transaktionshistorik och anspråk.
Långivare: Varje fysisk eller juridisk person som själv eller, för det fall Långivaren är en juridisk person, genom en representant har registrerat sig som Medlem använder sin Dashboard för att hantera information avseende sina lån till Låntagare.
Långivarombud: Toborrow, i dess egenskap av ombud för Långivaren i förhållande till borgen lämnad under Borgensåtagandet och/eller pant och annan säkerhet som ställts i Säkerhetsavtalet samt administration i samband med Lån, dröjsmål med betalning av Lån etc., eller sådan annan person som senare har utsetts att vara Långivarombud.
Långivarrepresentant: Varje fysisk person som är behörig att företräda Långivaren i det fall denne är en juridisk person.
Lån: Lån av pengar från en eller flera Långivare till aktuell Låntagare.
Låneansökan: En ansökan om ett Lån i det format som Toborrow tillhandahåller på Webbplatsen från tid till annan.
Låneandel: Den del av det totala beloppet som en Låntagare lånat/bett om att få låna från Långivare, vilken en Långivare har lånat ut/erbjudit att låna ut.
Lånedokument: Låneavtal, Borgensåtagande och Säkerhetsavtal som gäller för ett specifikt Lån.
Låneerbjudande: Det erbjudande om Lån från Långivare bestående av en eller flera Låneandelar som en Låntagare får efter avslutad auktion.
Låntagare: Varje aktiebolag som är Medlem och som upptagit Lån från andra Medlemmar eller som har ansökt om Lån i en Låneansökan.
Låntagarrepresentant: Varje fysisk person som är behörig att företräda Låntagaren.
Medlem: En fysisk eller juridisk person som har registrerat sig på Webbplatsen och därmed öppnat en Dashboard. Medlem kan senare definieras som antingen Långivare eller Låntagare.
Säkerheterna: De panter och andra säkerheter som ställs till förmån för Långivaren och andra Medlemmar som har en Låneandel i ett Lån.

3. Allmänt

3.1 Genom registrering på Webbplatsen bekräftar Låntagaren att denne tagit del av dessa Villkor och accepterar att bli bunden av dem. När Låntagarens registrering godkänts och bekräftats av Toborrow blir denne Medlem på Webbplatsen.

3.2 Bank-ID, Mobilt Bank-ID, eller annan för Toborrow acceptabel Identifieringsmetod (”Identifieringsmetod”), kommer att användas för att underteckna och acceptera samtliga handlingar som Låntagaren blir part till genom Tjänsten. Låntagaren godkänner dock att vissa val och delar av avtal mellan Låntagaren och Toborrow, eller Långivaren och Låntagaren kan komma att godkännas av Låntagaren genom att denna särskilt bekräftar dessa villkor direkt på Webbplatsen efter att ha loggat in med godkänd Identifieringsmetod. Banker och eventuella Betalningsinstitut (såsom definierat häri) som genomför betalningar avseende Lån kan begära ytterligare information eller identifiering från Låntagare och/eller Långivare.

3.3 Låntagaren är ensamt ansvarig för alla åtgärder som vidtas på Webbplatsen efter inloggning med godkänd Identifieringsmetod. Låntagaren har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda godkänd Identifieringsmetod. Låntagaren ska tillse att samtliga dennes inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder hålls hemliga och att de inte kommer till utomståendes kännedom. Toborrow är inte ansvarigt för skada som kan uppstå för Låntagaren genom att annan än Låntagaren vidtagit åtgärder på Webbplatsen med användande av Låntagarens inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder.

3.4 Låntagaren får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Tjänsten i dennes namn. Låntagaren ska omedelbart byta inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder om det finns skäl att misstänka att dessa kommit till andras kännedom eller på annat sätt kan missbrukas. Om Låntagaren har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till dennes inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder måste Låntagaren omedelbart kontakta Toborrow så att Toborrow eventuellt kan spärra aktuell Dashboard.

3.5 Toborrow har rätt att utan föregående varning stänga av Låntagaren från utnyttjade av Tjänsten tills vidare om misstanke finns om otillbörlig användning av Låntagarens inloggningsuppgifter för godkända Identifieringsmetoder. Detta kommer inte att påverka Lånedokument som Låntagaren vid denna tidpunkt är part till eller Borgensåtagande eller andra säkerheter ställda i förhållande till aktuella Låneavtal och de villkor i dessa Villkor som rör Toborrows rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana Lånedokument eller Borgensåtaganden, vilka ska fortsätta att gälla mellan parterna tills det att samtliga Lån som Låntagaren är part till är slutligt reglerade. Medel Innestående på Klientmedelskontot motsvarande de anspråk som har registrerats på Låntagarens Dashboard kommer omgående därefter att överföras till Bankkontot.

3.6 Toborrow har rätt att avsluta Låntagarens medlemskap på Webbplatsen om denne inte varit inloggad på Webbplatsen under en period om 365 dagar eller mer. Detta kommer inte att påverka Lånedokument som Låntagaren vid denna tidpunkt är part till eller Borgensåtagande ställda i förhållande till aktuella Låneavtal och de villkor i dessa Villkor som rör Toborrows rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana Lånedokument eller Borgensåtaganden, vilka ska fortsätta att gälla mellan parterna enligt sina respektive villkor. Eventuellt innestående anspråk enligt Låntagarens Dashboard kommer då att av Toborrow eller Betalningsinstitutet utbetalas till Låntagarens Bankkonto, med avdrag för upplupen förvaltningsavgift. Toborrow ska senast 30 dagar innan Låntagarens medlemskap avslutas meddela Låntagaren via dennes registrerade e-postadress om att detta kan komma att ske om denne inte kontaktar Toborrow.

4. Dashboard

4.1 Genom att bli Medlem kommer Låntagaren att erhålla en eget Dashboard. Låntagarens alla betalningar i samband med Tjänsten ska göras med hänvisning till dess Dashboard. Låntagaren kommer att på Webbplatsen kunna se de transaktioner som görs till och från dess Dashboard, samt vilket anspråk som dess Dashboard från tid till annan utvisar.

4.2 De medel som Låntagaren har tillgodo på sin Dashboard kommer att hållas av Toborrow eller ett annat betalningsinstitut eller kreditinstitut som Toborrow samarbetar med (”Betalningsinstitutet”) på ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto i svenskt kreditinstitut varpå klientmedel kommer att hållas avskilda från Toborrows eller Betalningsinstitutets egna förmögenhetsmassa samt med särskild redovisningsskyldighet (”Klientmedelskontot”). Endast Medlemmars medel kommer att hållas på Klientmedelskontot. All ränta som tillförs Klientmedelskontot från det kontohållande kreditinstitutet (om någon) kommer att fördelas mellan Medlemmar proportionellt i förhållande till anspråken enligt aktuella Dashboards samt den tid som aktuella Dashboards har haft aktuella anspråk registrerade. Toborrows eller Betalningsinstitutets tjänster omfattar samtliga betaltransaktioner till och från Långivare, Låntagare, Toborrow och Skatteverket från Klientmedelskontot (”Betaltjänsten”). Toborrow eller Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten. För det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten är Toborrow skyldiga att vidarebefordra samtliga betalningsinstruktioner från Medlemmar som Toborrow erhåller till Betalningsinstitutet.

4.3 Överföring av medel, dvs. samtliga insättningar respektive utbetalningar, till respektive från Låntagaren mellan denne och Klientmedelskontot sker uteslutande via Bankkontot. Låntagaren åtar sig att inte överlåta, pantsätta eller låta annan förfoga över Bankkontot. Toborrow och/eller Betalningsinstitutet har rätt att kontrollera med behörig tredje man att Bankkontot är innehas i Låntagarens namn och kan neka Låntagaren att ansluta ett Bankkonto som inte uppfyller dessa krav.

4.4 Toborrow är en registrerad betaltjänstleverantör och innehar således undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Betalningsinstitutet skall vara ett betalningsinstitut enligt Lag (2010:751) om betaltjänster och stå under tillsyn från FI. Toborrow och Betalningsinstitutet har således de undantag från tillståndsplikt eller tillstånd som krävs för att utföra Betaltjänsten och är underkastat de regler som enligt den lagen gäller för skyddet av de pengar som omfattas av Betaltjänsten.

4.5 Genom att bli och vara Medlem, och därmed acceptera dessa Villkor, accepterar Medlemmar att a) Toborrow eller Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten i anslutning till Medlems användande av Tjänsten, b) Klientmedelskontot kommer att innehas av Toborrow eller Betalningsinstitutet såsom kontohavare (klientmedel avskiljs från Toborrows eller Betalningsinstitutets egna förmögenhetsmassa med särskild redovisningsskyldighet enligt lag), och c) för det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten, att Toborrow vidarebefordrar samtliga betalningsinstruktioner från Medlemmen som Toborrow erhåller till Betalningsinstitutet.

4.6 Låntagaren kan när som helst begära betalning motsvarande anspråk som framgår av dess Dashboard, eller del därav, under förutsättning att anspråket efter sådan återbetalning inte understiger det belopp som ska betalas i enlighet Lånedokumenten (se närmare under punkt 9 (Inbetalningar på Klientmedelskontot och registreringar av betalningsskyldigheter)).

5. Information om vissa kontrollrutiner m.m. samt lämnade av fullmakter

5.1 Genom godkännandet av dessa Villkor bekräftar Låntagaren att denne är införstådd med rutinerna som beskrivs nedan: till följande:

a) att Toborrow, baserat på den kreditbedömning som gjorts av det kreditutvärderingsbolag (såsom UC AB) som Toborrow anlitar från tid till annan, tilldelar Låntagaren ett riskbetyg, b) att Toborrow som en del av Tjänsten verifierar Låntagares identitet genom sökning i de officiella register som Toborrow finner lämpliga för ändamålet, c) att Toborrow som en del av låneansökningsprocessen bearbetar den text som lämnats in av Låntagaren i Låneansökan i enlighet med punkt 6.1.2 innan uppgifterna tillhandahålls på Låntagarens projektsida på Webbplatsen, d) att Toborrow rapporterar uppgifter om Låntagaren, Lån och kostnader för Lån som Låntagaren har till Skatteverket och andra relevanta myndigheter, vilka Toborrow är skyldiga att rapportera uppgifter till enligt lag eller förordning, och e) att Toborrow kontrollerar med behörig tredje man att Bankkonto som används av Låntagaren i samband med Tjänsten är registrerat i Låntagarens namn.

De rutiner och kontroller som beskrivits ovan är nödvändiga för att Toborrow ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Låntagaren samt för att Toborrow ska kunna efterleva vid var tidpunkt tillämplig lagstiftning. Om du som Låntagarrepresentant vill få fullständig information om eventuell behandling av dina personuppgifter, laglig grund och ändamål för sådan behandling inklusive dina rättigheter, se kapitel 13 nedan.

5.2 Låntagaren lämnar genom att bli Medlem följande fullmakter till Toborrow: a) för det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten, att på aktuella dagar ge Betalningsinstitutet tillgång till erforderlig information på Låntagarens Dashboard för att Betalningsinstitutet ska kunna genomföra, utbetalning av medel till Långivare från Klientmedelskontot i enlighet med aktuella Låneavtal.

5.3 De fullmakter som Låntagaren härmed lämnat gäller för hela perioden under vilken Låntagaren är Medlem och/eller part till något Lånedokument och får inte återkallas av Låntagaren.

5.4 Toborrow äger rätt att förordna ovan angivna fullmakter till underleverantör och därmed utse underleverantören i sitt ställe.

6. Låneprocessen

6.1 Anbudsprocessen

6.1.1 Låntagaren kan i enlighet med dessa Villkor och i övrigt vad som framgår på Webbplatsen ansöka om ett Lån från Långivare. Sådan förfrågan om Lån görs genom att Låntagaren fyller i en Låneansökan på Webbplatsen. Det belopp som Låntagaren ansöker om att få låna samt löptid och återbetalningsvillkor för lånet bestäms av Låntagaren i samband med dess ifyllande av Låneansökan. Låntagaren kan inte, efter att Låneansökan har skickats till Toborrow för granskning samt under hela ansökningsperioden, ändra villkoren i Låneansökan annat än genom vad som anges i punkt 6.1.2 nedan.

6.1.2 Låntagaren äger rätt att justera lånebeloppet i Låneansökan under ansökningsperioden under förutsättning att (i) lånebeloppet justeras negativt, (ii) att justering inte sker med ett högre belopp än vad som motsvarar ej tecknade Låneandelar, (iii) att Låntagaren kan redogöra på ett tillfredställande sätt varför lånebeloppet skall justeras (t.ex. genom bevis på att Låntagaren erhållit finansiering från annat håll) och (iv) att Toborrow godkänner sådan justering (”Justerat Lånebelopp”).

6.1.3 Innan Låneansökan resulterar i att uppgifter om Låneansökan publiceras på Webbplatsen kommer Toborrow att granska Låneansökans fullständighet. När Toborrow har granskat och godkänt att en Låneansökan är fullständig kommer Låntagaren tillsammans med Toborrow skapa en projektsida för Låntagaren och dess Låneansökan, vilken kommer att visas på Webbplatsen. Toborrow har rätt att ändra information som tillhandahålls av Låntagaren i Låneansökan och på projektsidan (förutom information som identifierar Låntagaren) om det enligt Toborrows bedömning är nödvändigt eller önskvärt i syfte att förtydliga eller korrigera information om Låntagaren och Låneansökan, eller i syfte att presentera informationen på Låntagares projektsida på samma sätt som övriga projektsidor på Webbplatsen.

6.1.4 När projektsidan lagts upp startar en auktion där Långivare deltar i en budgivning för att få låna ut hela eller delar av det i Låneansökan angivna beloppet till Låntagaren. Räntan för varje erbjuden del av det sökta lånebeloppet kommer att sättas genom budgivningen. Auktionen upphör vid det tidigare av (i) den dag då Låntagaren begär att få ett Låneerbjudande med de på dess projektsida då erbjudna räntorna eller (ii) det datum som framgår av Låntagarens projektsida (normalt 14 till 30 kalenderdagar efter det att auktionen startades).

6.1.5 När auktionen är avslutad och Långivare har lämnat erbjudanden om att låna ut ett sammanlagt belopp uppgående till minst hela beloppet angivet i Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, kommer Toborrow att sammanställa ett Låneerbjudande, i vilket Låntagaren får information om den vägda genomsnittsräntan för samtliga Låneandelar. Låneerbjudandet kommer att vara möjligt att acceptera för Låntagaren till kl. 23.59 på den andra bankdagen efter den dag som Toborrow levererat Låneerbjudandet till Låntagaren. Toborrow får på eget initiativ förlänga tiden då Låneerbjudandet är öppet och tillgängligt för acceptans av Låntagaren. Låntagaren har ingen skyldighet att acceptera Låneerbjudandet.

6.1.6 Om alla i auktionen deltagande Långivare inte har lämnat erbjudanden att låna ut ett sammanlagt belopp som uppgår till minst hela beloppet angivet i Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, inom den angivna auktionsperioden kommer Låneansökan att förfalla och Låntagarens projektsida att tas bort från Webbplatsen. Toborrow får på eget initiativ förlänga tiden då en auktionsprocess är öppen och tillgänglig för budgivning från Långivare på Låntagarens projektsida.

6.1.7 Om Långivare har lämnat erbjudanden att låna ut mer än hela beloppet angivet i en Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, kommer Låneerbjudandet ändock att bestå i ett belopp motsvarande det belopp som angivits i Låneansökan, eller det Justerade Lånebeloppet, med den lägsta vägda genomsnittsräntan för samtliga Låneandelar som erbjudits.

6.1.8 Ett Lån får enbart användas för det syfte som anges i gällande Låneansökan.

6.1.9 Toborrow förbehåller sig rätten att ensidigt avsluta Låntagarens auktionsprocess när som helst och oavsett anledning.

6.2 Låneavtalet

6.2.1 När Låntagaren har accepterat Låneerbjudandet ska denne ingå ett Låneavtal och, i förekommande fall, ett Säkerhetsavtal med var och en av de aktuella Långivarna för aktuellt lånebelopp och aktuella erbjudna villkor. Om ett Borgensåtagande har lämnats för Lånet i samband med Låneansökan ska Låntagaren tillse att aktuell Borgensman tillställer Långivarombudet aktuellt Borgensåtagande. Lånedokumentationen genereras automatiskt och anger de specifika detaljerna för respektive Låneandel, såsom belopp, löptid, ränta och återbetalningsvillkor.

6.2.2 Utbetalning från Klientmedelskontot till Låntagarens Bankkonto sker av Toborrow eller Betalningsinstitutet så snart som möjligt och senast 5 bankdagar från det att Låntagaren undertecknat aktuella Låneavtal.

6.2.3 När Låntagaren har skrivit under aktuell Lånedokumentation blir dessa bindande för Låntagaren och Långivaren och kan inte återgå annat än genom vad som framgår av punkt 6.2.4 nedan.

6.2.4 Punkt 6.2.3 ovan gäller inte, för det fall Långivaren är en fysisk person, om Långivaren utnyttjar sin ångerrätt enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). Låntagaren är införstådd med att om enbart Långivare representerande mindre än 90 % av beloppet i Låneerbjudandet kvarstår efter utgången av ångerperioden enligt Distansavtalslagen så upphör Lånedokumentationen att gälla och inga medel betalas ut till Låntagaren. Om detta sker kommer Toborrow att kontakta Låntagaren för att informera om detta särskilt.

6.2.5 Om ett Lån består av flera olika Låneandelar skapas ett separat Låneavtal för varje Låneandel mellan Låntagaren och varje Långivare som har lånat ut en eller flera Låneandel/ar.

7. Avgifter

7.1 Toborrow tar inte ut någon avgift för medlemskap på Webbplatsen eller när en Låneansökan lämnas på Webbplatsen.

7.2 Toborrow kommer att debitera Låntagaren en uppläggningsavgift för vart Lån som beräknas på basis av den procentsats som anges för detta ändamål på Webbplatsen från tid till annan och beloppet av Lånet. Denna avgift registreras på Låntagarens Dashboard i samband med att medlen under Lånet registreras på Låntagarens Dashboard.

7.3 Toborrow kommer att debitera Låntagaren en årlig förvaltningsavgift för vart Lån som beräknas på basis av den procentsats som anges för detta ändamål på Webbplatsen från tid till annan och beloppet av Lånet. Toborrow kommer att avisera Låntagaren om belopp och förfallodatum för sådan avgift. Förvaltningsavgiften kommer att debiteras Låntagaren och registreras på dess Dashboard när varje betalning till Långivarna under aktuellt lån förfaller.

7.4 Om ett Lån under ett Låneavtal återbetalas på annan dag än dess avtalade förfallodag tillkommer en återbetalningsavgift som beräknas på basis av den procentsats som anges för detta ändamål i aktuellt Låneavtal och det återbetalade lånebeloppet.

7.5 Toborrow kan välja att avstå från, eller ändra, de ovan angivna avgifterna från tid till annan genom information på Webbplatsen. Sådan förändring ska inte gälla då pågående auktioner eller Låneavtal.

8. Pantsäkerheter

8.1 Låntagare kommer att förväntas att ställa säkerheter för Lån, eller att annan person ställer säkerheter för Låntagarens förpliktelser under aktuella Låneavtal i enlighet med villkoren i Låneansökan.

8.2 Låntagaren garanterar genom ingåendet av varje Säkerhetsavtal att denne är rättmätig ägare till den tillgång som pantsätts i sådant Säkerhetsavtal, att aktuell tillgång inte är föremål för pant eller annan säkerhet ställd till annan, samt att denne fritt kan skapa säkerhet över aktuell tillgång utan inskränkningar.

8.3 I de fall då säkerheter ställs av annan för Låntagarens förpliktelser garanterar Låntagaren genom ingåendet av aktuella Låneavtal att sådan person är rättmätig ägare till den tillgång som pantsätts för Låntagarens förpliktelser, att aktuell tillgång inte är föremål för pant eller annan säkerhet ställd till annan, samt att sådan person fritt kan skapa säkerhet över aktuell tillgång utan inskränkningar.

8.4 Låntagaren får inte efter det att den skapat pant eller annan form av säkerhet över en viss tillgång i samband med Tjänsten därefter skapa pant eller annan form av säkerhet över samma tillgång till annan (förutom till annan Medlem inom ramen för Tjänsten) så länge som den aktuella tillgången är pantsatt till en eller flera Medlemmar.

9. Ibetalningar på klientmedelskontot och registreringar av betalningsskyldigheter

9.1 Låntagaren ska tillse att till Klientmedelskontot betala in belopp som behövs för att göra alla betalningar av ränta, återbetalning av Lån och avgifter som förfaller en viss dag senast två dagar innan aktuell förfallodag och att detta belopp sedan finns tillgängligt på Klientmedelskontot fram till aktuell förfallodag.

9.2 På förfallodagen för en betalning under ett Låneavtal kommer Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, att tillse att aktuellt belopp registreras om från Låntagarens Dashboard till aktuell Långivares Dashboard under förutsättning att hela beloppet har registrerats på Låntagarens Dashboard och finns tillgängligt på Klientmedelskontot. Om anspråket på Låntagaren enligt registreringen på dess Dashboard inte motsvarar ett belopp som är tillräckligt för att betala samtliga fordringar som förfaller till betalning på aktuell förfallodag, kommer Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, att tillse att hela Låntagarens anspråk enligt dess Dashboard registreras för att motsvara först avgifter till Toborrow och därefter varje berörd Långivare ett belopp från sådant anspråk som motsvarar varje Långivares andel av samtliga Långivares fordringar på Låntagaren som förfaller sådan dag (betalning pro rata).

9.3 Låntagaren svarar ensam för sina åtaganden och skyldigheter gentemot aktuella Långivare enligt Låneavtalen och Toborrow eller Betalningsinstitutet har ingen skyldighet att täcka betalningar från Låntagaren som uteblivit helt eller delvis. Om det saknas medel för att göra aktuella betalningar under ett Låneavtal utgår dröjsmålsränta enligt villkoren i aktuellt Låneavtal.

10. Informationsåtaganden

Låntagaren ska omgående lämna all information om sig självt och dess ägare som Toborrow skäligen anser är nödvändigt eller önskvärt för att Toborrow ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtal med Medlemmar och lag (inklusive genomförande av kontroll av Låntagare och dess ägare enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (eller motsvarande lagstiftning från tid till annan)).

För information om Toborrows behandling av personuppgifter, se kapitel 13 nedan.

11. Ansvar

11.1 Medlems ansvar

11.1.1 Låntagaren är ensamt ansvarig för användandet av Tjänsten och sin Dashboard. Toborrow har rätt att ta bort uppgifter som Låntagaren lämnar på Webbplatsen, för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

11.1.2 Låntagaren ansvarar för att de uppgifter om Låntagaren som läggs upp på Webbplatsen eller som Låntagaren i övrigt tillhandahåller Långivare eller Toborrow i samband med utnyttjandet av Tjänsten är korrekta och fullständiga i alla avseenden.

11.1.3 Låntagaren kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Toborrow eller någon annan till följd av Låntagarens brott mot dessa Villkor eller till följd av annat vårdslöst agerande. Låntagaren ska hålla Toborrow skadeslöst för krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skadestånd, förluster etc. som drabbar Toborrow i anledning av Låntagarens brott mot dessa Villkor.

11.2 Toborrows ansvar

11.2.1 Toborrow erbjuder inte finansiell rådgivning eller andra råd avseende investeringar eller de Lån som erbjuds på Webbplatsen. Låntagaren är ensamt ansvarig för användandet av Tjänsten och för beslut om att låna pengar från andra Medlemmar. Låntagaren bekräftar genom godkännandet av dessa Villkor att denne är införstådd med att Lån av pengar innebär en risk och att Låntagaren har gjort en egen och välgrundad bedömning av att denne har förmåga att betala den ränta som belöper på Lån och återbetala Lånet enligt villkoren för Lånet. Låntagaren bekräftar även genom godkännandet av dessa Villkor att denne är införstådd med att Toborrow inte på något sätt garanterar Låntagarens Lån eller på annat sätt kommer att fullgöra Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtal som denne är part till (annat än sådana uppgifter som Toborrow uttryckligen åtagit sig att utföra inom Tjänsten).

11.2.2 Toborrow garanterar inte tillgängligheten till, eller kvalitén eller innehållet i Tjänsten eller Webbplatsen, eller att Låntagaren kan erhålla Lån via Tjänsten. Det kan finnas situationer då Tjänsten inte är tillgänglig, till exempel p.g.a. underhåll av teknisk utrustning eller nätverksfel. Toborrow ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt, informera om planerade underhållsåtgärder som kan medföra begränsningar av Tjänstens tillgänglighet.

11.2.3 Toborrow är inte ansvarig gentemot Låntagaren för några skador (direkt eller indirekt) eller några andra förluster, inklusive men inte begränsat till inkomstförlust, utebliven vinst eller annan intäkt, avbrott i verksamheten eller goodwillförlust som uppkommer från eller i samband med användandet av Tjänsten eller begränsningar i möjligheten att använda Tjänsten eller Webbplatsen annat än om Toborrow vårdslöst eller uppsåtligt orsakat sådan skada. Toborrow är aldrig ansvarig gentemot Låntagaren för krav från tredje man.

11.2.4 Användandet av Tjänsten kan medföra skattemässiga konsekvenser för Låntagaren. Toborrow är inte ansvarig gentemot Låntagaren på något sätt för sådana eventuella skattemässiga konsekvenser som kan uppkomma med anledning av användandet av Tjänsten, oavsett vad den eventuella skattskyldigheten är hänförlig till. Toborrow hänvisar alltid Medlemmar till Skatteverket för information i skattefrågor.

11.2.5 För det fall att någon myndighet, såväl svensk som utländsk, skulle finna att Lån som upptagits via Tjänsten är tillståndspliktig är det Långivarens och/eller Låntagarens ansvar att tillse att sådana tillstånd innehas. Det är således upp till Långivaren och/eller Låntagaren att själva tillse att erforderliga tillstånd och/eller licenser, av vad slag de må vara, innehas av Långivaren och/eller Låntagaren. Toborrow åtar sig heller inget ansvar för det fall Tjänsten används som en del av tredje parts affärsidé eller verksamhet.

11.2.6 Toborrow ansvarar inte för skada som beror på händelse utanför Toborrows kontroll och som Toborrow inte skäligen kunde ha förväntats räkna med eller ha undvikit eller övervunnit och som hindrar eller väsentligen försvårar Toborrows tillhandahållande av Tjänsten eller fullgörande av förpliktelse enligt Villkoren. Sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

12. Förbund mot upptagande och återbetalning av vissa lån

12.1 Genom att acceptera Villkoren i samband med användandet av Tjänsten, garanterar Låntagaren att, efter beviljad Låneansökan och till dess att Lånet är fullt återbetalt, inte uppta lån från (i) någon tredje part med koppling till Låntagaren inkluderat, men ej begränsat till, dess företrädare (såsom styrelseledamöter och andra ledningspersoner) och aktieägare eller (ii) någon annan tredje part med bättre förmånsrätt i enlighet med förmånsrättslagen (1970:979) (”Förbjudet lån”). För det fall Låntagaren ändock upptar ett Förbjudet lån skall sådant Förbjudet lån underordnas Lån via Toborrow, om inte annat framgår av tillämplig lag.

12.2 Vidare garanterar Låntagaren att, efter beviljad Låneansökan och till dess att Lånet är fullt återbetalt, inte ingå några andra oprioriterade lånearrangemang (eller andra arrangemang som kan likställas med ett lån) med tredje part utan Långivarombudets skriftliga godkännande. Sådant godkännande skall inte oskäligen undanhållas.

12.3 Genom att acceptera Villkoren i samband med användandet av Tjänsten, garanterar Låntagaren vidare att, efter beviljad Låneansökan och till dess att Lånet är fullt återbetalt, inte fatta beslut om och/eller genomföra återbetalning av hela eller delar av eventuella villkorade aktieägartillskott och/eller aktieägarlån (inklusive eventuell ränta) som aktieägare i Låntagaren har lämnat. Låntagaren är således skyldig att tillse att sådana aktieägare (i) förbinder sig att inte anfordra betalning av sådana eventuella villkorade aktieägartillskott och/eller aktieägarlån till dess att Lånet är fullt återbetalt och (ii) förbinder sig att inte överlåta sådan fordran på Låntagaren till tredje man.

13. Personuppgifter

13.1 Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Toborrow är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person såsom uppgifter om namn och adress.

13.2 Vilka personuppgifter samlar vi in information om dig?

Toborrow inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter i olika omfattning beroende på i vilken egenskap och i vilket syfte du använder Tjänsten. Nedan information beskriver vilken typ av personuppgifter som vi behandlar rörande dig när du använder vår Webbplats, blir medlem hos oss eller i samband med att du som Låntagarrepresentant företräder ett bolag som ansöker om ett lån via oss.

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder Tjänsten. Ibland behöver vi inhämta ytterligare information för att säkerställa och verifiera att uppgifterna är tillförlitliga och erforderliga utifrån de lagar och regler som gäller för Toborrows verksamhet.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan delas in i nedan kategorier:

Identifieringsuppgifter
Toborrow måste enligt tillämplig lagstiftning samla in och dokumentera identifieringsuppgifter såsom Låntagarrepresentantens namn, personnummer och adress. Vi kan därför komma att inhämta kopia av t.ex. pass, körkort eller identitetsuppgifter genom sådan elektronisk identifiering som genomförs med stöd av Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. Även andra identifieringsuppgifter kan komma att samlas in utifrån bedömningar i det enskilda fallet. Banker och eventuella betalningsinstitut som genomför betalningar avseende lån kan därutöver komma att begära ytterligare information eller identifiering.

Om registrering av medlemskap sker genom Låntagarens eller Låntagarrepresentantens Facebook-, LinkedIn- eller Twitter-konto eller konto hos annan liknande användartjänst godkänner Låntagaren eller Låntagarrepresentanten att Toborrow samlar in och lagrar sådana inloggningsuppgifter till det kontot.

Registrerings- och kontaktuppgifter
För att kunna kommunicera med dig på ett snabbt och enkelt sätt, för att kunna administrera ett lånearrangemang samt för att kunna komma i kontakt med dig om det skulle inträffa t.ex. en incident samlar vi bl.a. in telefonnummer, folkbokföringsadress samt e-postadress till dig.

Ekonomisk information
I samband med att du initierar en låneansökan inhämtar vi kreditupplysningar och därtill relaterad information som rör dina ekonomiska förhållanden såsom uppgift om inkomst, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och kreditomdöme.

Betalningsuppgifter
Användandet av Tjänsten förutsätter att Toborrow och våra underleverantörer kan ta del av och behandla Låntagarens betalningsuppgifter såsom kontonummer och historik över utförda transaktioner i Dashboard. Toborrow kommer inte att använda Låntagarens kontonummer i annat syfte än att administrera transaktioner enligt dessa Villkor.

Information som vi enligt lag är skyldiga att inhämta och lagra om dig
Vissa uppgifter om dig i egenskap av Låntagarrepresentant måste Toborrow inhämta och arkivera utifrån gällande och tillämplig lagstiftning. Exempel på sådan information är uppgifter om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för att uppnå erforderlig kundkännedom samt uppgifter som krävs för att förhindra att Toborrows verksamhet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Inom ramen för detta kan vi t.ex. inhämta uppgifter om du äger andelar i eller på annat sätt kontrollerar Låntagaren eller andra bolag som i sin tur kontrollerar Låntagaren.

Teknisk information och användningsinformation
I samband med att du använder Tjänsten eller vår Webbplats kan vi komma att samla in teknisk information om hur du använder Tjänsten i syfte att optimera din användarupplevelse samt för att förbättra tekniska egenskaper som rör Tjänsten. Sådana uppgifter kan t.ex. gälla budhistorik, besökshistorik, val av webbläsare, språkinställningar och operativsystem.

13.3 Vems personuppgifter behandlar vi?

Den behandling av personuppgifter som Toborrow utför varierar beroende på vem du är och i vilken egenskap du använder Tjänsten. Om du t.ex. bara registrerar ett medlemskap behandlar vi dina personuppgifter i begränsad omfattning medan vi, om du initierar en låneansökan hos Toborrow, utför en mer omfattande behandling av dina personuppgifter. Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om:

 • personer som är medlemmar och som besöker och använder på Toborrows Webbplats eller andra digitala kanaler såsom Instagram, LinkedIn, Twitter eller Facebook,
 • Låntagar- respektive Långivarrepresentanter som påbörjar ett ansökningsförfarande, eller
 • Låntagar- respektive Långivarrepresentanter som ingått ett lånearrangemang.

13.4 Automatisk informationsinsamling

När du är medlem och använder Tjänsten kan Toborrow komma att använda, sammanställa och analysera information om din användning av Tjänsten såsom budhistorik och annan teknisk användarinformation som t.ex. den webbsida som besökts precis innan Toborrows Webbplats besöktes, uppgifter om val av webbläsare, språkinställningar och operativsystem. En stor del av den tekniska informationen och information om hur du använder vår Webbplats sker automatiskt med stöd av cookies. 13.5 Personuppgifter som du lämnar direkt till oss Vi behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du registrerar dig som medlem hos oss eller i samband med att du initierar en låneansökan. Som ny medlem ber vi dig till exempel att fylla i personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Som Låntagarrepresentant behöver du därutöver lämna ytterligare information till oss såsom uppgifter av ekonomisk karaktär eller uppgifter om dina ägarförhållanden i de bolag du företräder. Toborrow behandlar också information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling från dig via vårt chattsystem eller genom annan kommunikation som sker i våra digitala kanaler såsom Instagram, LinkedIn, Twitter eller Facebook. Sådan kommunikation med dig kan sparas och registreras om det t.ex. bedöms som nödvändigt för att dokumentera en överenskommelse mellan dig och Toborrow.

Exempel på information som du själv lämnar till oss kan vara:

 • för- och efternamn,
 • personnummer,
 • adress, e-postadress och telefonnummer,
 • bankkontonummer,
 • innehåll i e-post eller annan digital kanal,
 • uppgifter om ägarförhållanden i företag som du äger,
 • uppgifter om firmateckningsrätt, eller
 • annan information som du själv väljer att ge oss.

13.6 Personuppgifter om dig som vi kan komma att inhämta från en tredje part

Vi kan komma att inhämta kompletterande information om dig beroende på vad du använder Tjänsten till och i vilket steg du befinner dig, se nedan.

A. Uppgifter som inhämtas i samband med medlemskapsansökan B. Uppgifter som inhämtas i samband med ansökan om att bli Låntagare C. Uppgifter som inhämtas under lånets löptid D. Uppgifter som inhämtas efter låneavtalets avslut Uppgifter som vi samlar in om dig från en tredje part kan t.ex. vara:

 • kreditupplysningar och därtill relaterad information som rör dina ekonomiska förhållanden såsom uppgift om inkomst, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och kreditomdöme (sedvanliga kreditupplysningar inkluderar oftast även kompletterande information såsom uppgift om civilstånd, äktenskapsförord, folkbokföringsadress),
 • uppgifter från publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister, register över verkliga huvudmän samt register hos brottsbekämpande myndigheter) inklusive sanktionslistor hos internationella organisationer såsom EU och FN,
 • information som du har lämnat till affärspartners som samarbetar med Toborrow,
 • information från banker och andra betalningsinstitutioner som avser dina betalningar, samt *information från våra affärspartners och analysföretag rörande tekniska tjänster, betaltjänster och söktjänster som vi använder.

13.7 Information om automatiskt beslutsfattande

Toborrow tillämpar i dagsläget inte automatiserat beslutsfattande i samband med en medlemsansökan respektive låneansökan. Vi kan dock framöver komma att införa automatiserat beslutsfattande för att effektivisera och förbättra Tjänsten. Om vi väljer att fatta automatiska beslut om dig framöver så kommer du alltid att kunna begära ett manuellt beslutsfattande istället. Du kan alltid uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som enbart har grundats på en automatiserad behandling, inbegripet profileringen, om beslutet skulle få rättsliga följder eller på liknande sätt påverka din situation. Om vi skulle tillämpa automatiserat beslutsfattande kommer du att informeras om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig samt vilka konsekvenser det kan innebära.

13.8 Ändamålet och laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi använder och behandlar dina personuppgifter av flera anledningar och för varje behandling ska det finnas både en laglig grund samt ett definierat ändamål. Nedan beskriver vi ändamålet med de behandlingar som vi utför samt den lagliga grunden som ger oss rätt att utföra en viss behandling.

Laglig grund: Fullgörande av avtal som rör Tjänsten
Merparten av våra behandlingar av personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna behandla och fatta beslut om en ansökan om medlemskap respektive låneansökan. Det är vidare nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra och administrera vårt avtal med Låntagaren samt för att administrera din Dashboard. Det är även nödvändigt för att ge dig rådgivning och därutöver annan service som du kan vara behjälpt av. Sådan behandling kan därutöver vara nödvändig för att tillvarata Toborrows och andra parters rättigheter i enlighet med de allmänna villkoren. För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig behöver vi också ha uppgifter för att kommunicera med dig om vi behöver informera dig om eventuella förändringar som rör Tjänsten eller ditt engagemang hos oss. Toborrow är inte skyldig att tillhandahålla Tjänsten om Låntagaren inte lämnar den information som krävs enligt beskrivningen i de allmänna villkoren.

Laglig grund: Uppfylla krav och förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning
Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att fullgöra Toborrows rättsliga skyldigheter enligt de lagar och regler som gäller för Toborrows verksamhet. Lagar som vi är skyldiga att följa är t.ex. betaltjänstlagen, penningtvättslagstiftning, redovisnings- och bokföringslagstiftning samt regler om t.ex. sanktionsbevakning och tillsynsrapportering. Ändamålet är enligt dessa regelverk är t.ex. att uppnå kundkännedom, att upptäcka och förebygga alla försök till bedrägerier, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet.

Laglig grund: Intresseavvägning
Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål inklusive för direkt marknadsföring från Toborrow, eller Toborrows samarbetspartners, i form av erbjudanden till dig via e-post, brev eller telefon. Därutöver kan tjänste- och kundanalyser genomföras vilket även inkluderar marknadsföring av Toborrows samarbetspartners produkter och tjänster. Behandlingen syftar till att ge dig anpassade erbjudanden om Toborrows tjänster utifrån de uppgifter som du har lämnat till oss. Denna behandling kan även innefatta en viss grad av profilering.
Viss behandling syftar därutöver till process-, affärs- och systemutveckling vilket kan innefatta att dina personuppgifter används i samband med tester av nya IT-system samt för optimering av våra tjänster och vår Webbplats så att bättre funktionalitet kan uppnås.
Vi behandlar även dina uppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar, för att sedan sammanställa och analysera statistik samt för att mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är. Toborrow kan slutligen komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information om dig i den mån det är nödvändigt för att möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Toborrow.
Behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en så kallad intresseavvägning innebär att vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för de ändamål som anges ovan.

Laglig grund: Samtycke
Skulle Toborrow behandla uppgifter om dig som kräver ditt samtycke i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning så kommer vi alltid att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

13.9 Hur länge sparar ni information om mig?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt de lagar och andra författningar som vid var tidpunkt är gällande. Om vi lagrar dina uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning så behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för respektive ändamål utifrån vad som framgår av tillämplig lagstiftning. Vi kan även komma att spara relevanta uppgifter om dig i syfte att tillvarata rättsliga anspråk och andra legitima intressen som Toborrow kan ha. Nedan är några exempel på situationer som kräver att vi sparar uppgifter om dig:

 • För att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorfinansiering och bedrägerier behöver vi lagra dina uppgifter under minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion.
 • För att vi ska kunna genomföra vår revision enligt gällande redovisningslagstiftning behöver vi lagra relevanta uppgifter om dig i upp till tio år.
 • För att vi ska kunna leva upp till eventuella krav och våra skyldigheter gällande betalningstjänster behöver vi spara vissa uppgifter i upp till fem år
 • I samband med vissa erbjudanden som vi ger dig kan uppgifter om dig komma att sparas i upp till tre månader efter erbjudandets upphörande, detta för att vi ska kunna ta ställning till om du uppfyller förutsättningarna m.m. för att få ta erbjudandet i anspråk.
 • Uppgifter som ligger till grund för fullgörandet av ett avtal med dig sparas i upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription m.m.)

13.10 Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Toborrow kan komma att dela Låntagarrepresentantens personuppgifter med andra parter såsom andra medlemmar, våra leverantörer inklusive eventuella underleverantörer, betaltjänstföretag, våra affärspartners eller myndigheter. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Nedan beskriver vi i korthet vilka aktörer som kan komma att få ta del av dina uppgifter.

 • Externa samarbetsparter som tillhandahåller oss IT-tjänster, marknadsförings-, sök- eller analystjänster samt tjänster som behövs för att genomföra en låneansökan eller för att hantera låneadministration, kan komma att ta del av dina uppgifter. Exempel på sådana tjänster kan vara identifieringstjänster, betalningstjänster, tjänster för riskbedömning och monitorering av bedrägerier. Externa samarbetsparter får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som vi bedömer att det krävs.
 • Externa parter kan komma att få information om dig i syfte att realisera panter och andra typer av säkerheter som lämnats för lån.
 • De kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med kan komma att få åtkomst till begränsade uppgifter om dig som Låntagarrepresentant eller styrelseledamot hos en Låntagare. Vi kan du komma att behöva ange ditt namn och personnummer för att kunna begära in kompletterande kreditupplysningsunderlag från ett sådant upplysningsföretag.
 • Potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Toborrow, som efter investering i eller förvärv av Toborrow, kan komma att få tillgång till Låntagarrepresentanters personuppgifter i syfte att rikta marknadsföring till Låntagare, via e-post eller på annat sätt.
 • Om Toborrow avyttrar en del eller hela vår verksamhet kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras till en tredje part.
 • Externa samarbetsparter kan komma att ta del av Låntagarrepresentanters personuppgifter om en Låntagare inte betalar sin fordran enligt gällande lånevillkor och om Toborrow därför vidtar åtgärder i syfte att driva in en sådan skuld.
 • Toborrow lämnar ut personuppgifter om dig till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lagstiftning, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut.
 • Andra medlemmar kan få tillgång till uppgifter som rör juridisk dokumentation rörande Låntagarens lånearrangemang såsom borgensåtaganden och andra utställda säkerheter vari personuppgifter om Låntagarrepresentanten kan förekomma. Andra medlemmar kan även få tillgång till frågor och svar där Låntagarrepresentantens namn kan framgå (om Låntagarrepresentanten själv väljer att uppge sitt namn i detta sammanhang). Namn, arbetsroll och bild på Låntagarrepresentanter kan komma att visas på Webbsidan såväl i in- som utloggat läge.
 • Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU i de fall vi anlitar en leverantör som är etablerat utanför EU.

13.11 Information om dina rättigheter som kund hos Toborrow

Som registrerad medlem har du rättigheter i förhållande till Toborrow vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi har sammanställt dina rättigheter nedan så att du enkelt ska förstå vad det innebär för dig och hur du kan åberopa dem.

A. Begär ut ett registerutdrag
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi har lagrat och behandlat avseende dig. I de flesta fall har du redan tillgång till dessa uppgifter genom den information som finns tillgänglig på din Dashboard men vi kan därutöver ha ytterligare information lagrad om dig. Din rätt till åtkomst kan i vissa fall begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv eller med hänsyn till Toborrows affärskoncept och affärsrutiner som kan innehålla affärshemligheter och interna anteckningar.

B. Begär rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
Om en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att höra av dig till oss för att korrigera en sådan uppgift.

C. Rätt att begära radering
Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Till följd av att Toborrow är en registrerad betaltjänstleverantör är vi i många avseenden skyldiga enligt lag att behålla personuppgifter om dig under den tid du är medlem hos oss och viss tid efter det att ditt medlemskap har avslutats. Vi kan även komma att behöva spara vissa av dina uppgifter för att hantera framtida rättsliga anspråk. Rätt att begära radering gäller exempelvis när:

 • du återkallar ett samtycke som du tidigare har lämnat till oss och om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen,
 • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för Toborrow att fortsätta med behandlingen,
 • du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, eller
 • behandlingen skulle bedömas vara olaglig.

D. Rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter
Om du har invändningar avseende riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagliga grunden för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandling av vissa uppgifter, kan du begära att Toborrow begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring vilket innebär att själva behandlingen upphör. Om du begär begränsning eller rättelse av en uppgift så lagras dina uppgifter bara till dess att rättelsen av uppgifterna har genomförts eller, tills det går att fastställa att Toborrow har ett berättigat intresse av att lagra uppgifterna som har företräde framför dina intressen.
Om du inte har rätt att begära att vissa uppgifter om dig raderas, kan du istället begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas till att bara lagras. Om behandlingen av de uppgifter som Toborrow har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också begära att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Toborrow får då dock behandla dina uppgifter för andra syften om det är nödvändigt för att fastställa och fullfölja ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

E. Invändning mot behandling som grundar sig på att Toborrow har ett berättigat intresse att behandla en uppgift om dig
Som registrerad medlem har du alltid rätt invända mot behandlingen av personuppgifter om dig som vi använder för direkt marknadsföring och för profilering i samband med direkt marknadsföring.

F. Dataportalitet
Om du är medlem har du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Denna rätt är dock begränsad till sådana personuppgifter som kan komma att behandlas automatiserat med stöd av ett samtycke från dig eller som Toborrow behandlar för att kunna fullgöra ett avtal med dig. Om vi bedömer att det är genomförbart, säkert och tekniskt möjligt kan Toborrow också överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

14 Cookies

Hur vi använder cookies
Toborrow använder cookies på Webbplatsen och vid tillhandahållandet Tjänsten. Toborrow kommer endast att använda cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till detta. På Webbplatsen finns en informationstext om att Toborrow använder cookies samt att du genom att fortsätta surfa på hemsidan anses godkänna att vi installerar cookies på den enhet du använder. En cookie är en liten textfil som Toborrow kan spara på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker Webbplatsen och som hjälper Toborrow att känna igen dig nästa gång du besöker Webbplatsen. Det finns även andra tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies, såsom pixel tags, web bugs och web storage. Användningen av begreppet ”cookies” i denna Integritetspolicy avser cookies och alla tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies. Toborrow använder följande cookies när du besöker Webbplatsen:

 • Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Du kan inte identifieras utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google.
 • Session-cookie. Den placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till ”sessionid”, och behövs för att Webbplatsen ska fungera korrekt. Den ger dig en kod och håller reda på vilka val du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs raderas denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.
 • CSRF-cookie. Placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till "csrftoken", och används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från Cross-Site Request Forgeries och är permanent.
 • Cookie-notification. Placeras av Webbplatsen när du godkänner användandet av cookies, döps till "cookie_message", och används för att komma ihåg ditt val.
 • Facebook-cookies. Placeras av facebook.com för att hantera login via Facebook och är permanenta.
 • New Relic-cookies. Placeras av newrelic.com för att analysera prestanda och är permanenta.
 • Intercom-cookies. Placeras av intercomcdn.com för att hantera support med användarna och är permanenta.

Kontroll och borttagning av cookies
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av Tjänsten inte längre önskar att Toborrow samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu. Du som är medlem är införstådd med och accepterar att Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Toborrow ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via tredjeplatscookies.

Länkar till andra webbplatser
På Webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Toborrow ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och rekommenderar därför att du tar del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ifrån dig personlig information till dessa webbplatser.

15. Immateriella rättigheter

Om annat inte anges i dessa Villkor eller på Webbplatsen, äger Toborrow, eller Toborrows licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Webbplatsen. Medlem får inte utan Toborrows skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet på Webbplatsen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag. Medlem ska hålla Toborrow skadeslös mot krav som rör Medlems påstådda intrång i tredje mans immateriella eller andra rättigheter.

16. Penningtvättkontroll

16.1 Toborrow har att i sin verksamhet följa lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilken föreskriver att Toborrow måste genomföra vissa kontroller av Låntagaren och förhållanden relaterade till Låntagaren. Låntagaren bekräftar härmed att den är medveten om att detta kan innebära att Låntagaren kan bli ombedd att lämna uppgifter om sig själv och källan till medlen som denne satt in på sin Dashboard, samt att Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, kan vara tvingad att rapportera dessa uppgifter och andra relevant uppgifter avseende Låntagaren till aktuella myndigheter i enlighet med denna lag utan att Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, informerar Låntagaren därom.

16.2 Medlemmar förbinder sig att meddela Toborrow för det fall Medlem är eller har varit en person i politisk utsatt ställning (”PEP”) (se definition under ”Person i politiskt utsatt ställning” nedan) och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall Medlem är närstående och/eller medarbetare till en PEP. Sådant meddelande skall lämnas till Toborrow genom i) ifyllande av för ändamålet framtagen blankett på Webbplatsen eller ii) e-post till info@toborrow.se innehållandes uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende Medlem eller den PEP till vilken Medlem är närstående och/eller medarbetare. Medlemmar förbinder sig vidare att via Medlems Dashboard på Webbplatsen meddela Toborrow om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 16.2.

Person i politiskt utsatt ställning:
I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (”PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som "a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation". Vidare skall sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har tagit fram kompletterande regler i FFFS 2017:11.

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
 2. parlamentsledamöter;
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
 4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten; och
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med familjemedlemmar avses:

 1. maka eller make;
 2. registrerad partner;
 3. sambo;
 4. barn;
 5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
 6. föräldrar.

Med känd medarbete avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

16.3 För det fall Betalningsinstitutet utför Betaltjänsten kan Betalningsinstitutet komma att genomföra egna penningtvättskontroller avseende Långivare och Låntagare. Betalningsinstitutet kan komma att vägra att ta emot betalningar på eller genomföra betalningar från Klientmedelskontot beroende på utfallet av dess penningtvättskontroller.

17. Ändringar och uppsägning

17.1 Ändringar

17.1.1 Dessa Villkor gäller mellan Låntagaren och Toborrow från det att denne blev Medlem och tills vidare.

17.1.2 Utöver vad som anges i övrigt i dessa Villkor, har Toborrow rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Medlem om sådana förändringar. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via meddelande på Webbplatsen eller via e-post till den e-postadress som Medlem angivit vid registrering. Om Medlem inte accepterar förändringarna har Medlem rätt att avsluta medlemskapet att upphöra den dag ändringarna träder i kraft. För Låneavtal som är aktiva när sådana förändringar träder i kraft gäller de villkor som tillämpades när Låneavtalet ingicks, även om Medlem avslutar medlemskapet.

17.2 Uppsägning

17.2.1 Låntagaren kan inte säga upp sitt medlemskap så länge den är skyldig något Lån. När Låntagaren inte har någon förpliktelse att betala summor till en Långivare kan denne fritt säga upp medlemskapet på Webbplatsen och Låntagaren har därefter inte längre rätt att använda Tjänsten.

17.2.2 Toborrow har rätt att säga upp Låntagarens medlemskap, och därmed Låntagarens fortsatta nyttjande av Tjänsten, genom meddelande till den e-postadress som Låntagaren angivit vid registreringen med omedelbar verkan om Låntagaren tillhandahållit oriktiga uppgifter vid registreringen, begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor, något Lånedokument eller om Toborrow misstänker att Låntagaren är inblandad i penningtvättsverksamhet eller annan kriminell verksamhet. Detta kommer inte att påverka Lånedokument som Låntagaren vid denna tidpunkt är part till eller Borgensåtagande ställda i förhållande till aktuella Låneavtal och de villkor i dessa Villkor som rör Toborrows rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana Lånedokument, vilka ska fortsätta att gälla mellan parterna tills det att samtliga Lån som Låntagaren är part till är slutligt reglerade. Belopp på Klientmedelskontot motsvarande anspråk registrerade på Låntagarens Dashboard kommer omgående därefter att av Toborrow eller Betalningsinstitutet överföras till Låntagarens Bankkonto.

18. Överlåtelse

18.1 En Medlem har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, Tjänsten, Lånedokument eller i övrigt utan Toborrows skriftliga godkännande.

18.2 Toborrow har rätt att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor och Lånedokument utan Medlems godkännande.

18.3 För det fall att eventuellt ägarbyte planeras att ske i Låntagaren skall Låntagaren omedelbart, och i skälig tid innan, underrätta Toborrow härom. Låntagaren skall framföra sådan information skriftligen varefter Toborrow skall äga rätt att inhämta och granska information om den nya ägaren i enlighet med punkt 10 ovan.

19. TVIST

Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras enligt svensk lag vid svensk allmän domstol.