Allmänna villkor låntagare företag

Villkor avseende Toborrows förmedlingstjänst för företagskrediter

Dessa villkor avser den förmedlingstjänst som Toborrow tillhandahåller för företag. Via denna tjänst kan företag ansöka om företagslån, fastighetslån, leasing eller factoring från professionella långivare.

Tjänsten är tillgänglig för juridiska personer samt enskilda firmor. 

Den fysiska person som företräder bolaget gentemot Toborrow benämns nedan som ”företrädaren”. Det företag som är föremål för kreditansökan benämns nedan som ”företaget”.

Företag kan företrädas av firmatecknare, styrelsemedlem eller VD. Företrädaren godkänner att Toborrow behandlar dennes personuppgifter i samband med låneansökan. 

I och med att företaget använder Toborrows förmedlingstjänst accepterar och godkänner företaget samt företrädaren dessa Användarvillkor (nedan kallade "villkor") samt Toborrows personuppgiftspolicy.

I samband med låneansökan kan en eller flera borgensmän anges för lånet. Företaget ansvarar för att den uppgivna borgensmannen eller -männen godkänner dessa villkor samt Toborrows personuppgiftspolicy.

Förmedlingstjänsten och godkännande av villkoren innebär att företaget ger Toborrow uppdraget att efterfråga finansieringserbjudanden hos våra samarbetspartners (anslutna långivare) för företagets räkning vid ansökningstillfället. Företaget godkänner även att Toborrow vidarebefordrar lämnade uppgifter till anslutna långivare. Vilka långivare som är anslutna till Toborrows förmedlingstjänst för företagsfinansiering kan du se här.

Kreditupplysning och informationsinhämtning

Toborrow kontrollerar företrädaren gentemot Creditsafes register i syfte att säkerställa att företrädaren är behörig att representera företaget.

Följt av att Toborrows villkor för förmedlingstjänsten har accepterats beställer vi en kreditupplysning för både företaget och eventuella borgensmän via UC. Företaget kontrolleras även gentemot Creditsafe. 

Därefter kan anslutna långivare, under en begränsad tid beställa en kreditupplysning i bolagets respektive borgensmännens namn utan att detta belastar kreditvärdigheten ytterligare. Kreditupplysning kan, av ett fåtal långivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode) eller Creditsafe. Om detta sker påverkar upplysningarna inte varandra och därmed inte heller din kreditvärdighet hos UC.

Anslutna långivare kan komma att göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Även Toborrow kan använda vissa offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Sådana register kan vara eniro.se, hitta.se eller allabolag.se.

Företaget godkänner att vi inhämtar kreditbeslut från de långivare som vi samarbetar med.

Godkännande för långivare att lämna ut information

Företaget godkänner att de långivare som prövar ansökan har rätt att lämna ut information om denna samt övrig information om dina mellanhavanden med långivaren, till Toborrow. Detta godkännande behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som förmedlare.

Kreditgivare

Toborrow samarbetar med utvalda kreditgivare. Här hittar du en lista över anslutna långivare för företagsfinansiering. Samtliga kreditgivare har Finansinspektionens tillstånd eller är registrerade hos Finansinspektionen för sin verksamhet. Kreditansökningar förmedlas enbart till anslutna kreditgivare. Dessa kreditgivare representerar enbart en del av de långivare som finns tillgängliga på företagsfinansieringsmarknaden. 

Låneansökningar skickas till ett urval av anslutna kreditgivare baserat på specifika kriterier, dessa kan vara kopplade till exempelvis ansökt belopp, bolagets omsättning eller finansieringsform. Detta medför att vi inte kan garantera att företagets ansökan förmedlas till samtliga anslutna långivare.

Penningtvätt

Enligt penningtvättslagstiftning behöver Toborrow genomföra kontroller kopplade till Penningtvätt. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Vi är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) måste vi säkerställa att vi känner våra kunder och deras affärer väl. Vi följer penningtvättslagen, Finansinspektionens regelverk och vårt interna regelverk för att göra vad vi kan för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi i vissa fall kommer att behöva ställa frågor, bl.a. om syftet med lånet, både till nya och befintliga kunder för att kunna vi ska kunna erbjuda våra tjänster till företaget.

Vid en ansökan om företagsfinansiering genomför Toborrow kontroller av både bolaget och bolagets företrädare samt verkliga huvudmän gentemot systemet CM1.

Personuppgiftsbehandling

Vi tar varsamt hand om de personuppgifter som förekommer i tjänsten. Du hittar mer information om hur vi behandlar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy

Genom att nyttja våra tjänster, till exempel genom att besöka vår webbplats eller genom att ansöka om en kredit bekräftar bolaget, företrädaren samt i tillämpliga fall borgensmännen att de tagit del av och förstått innehållet i personuppgiftspolicyn

Klagomål

Om vi har missförstått varandra eller inte kan komma överens ska du i första hand kontakta Toborrows kundtjänst. Om du fortfarande inte är nöjd med Toborrows sätt att utföra sina tjänster kan du skicka in ett skriftligt klagomål via toborrow.com/klagomål eller via post till Toborrows klagomålsansvarige:

Toborrow AB

Att: Klagomålsansvarig

BOX 26134

100 41 Stockholm

Vi behandlar alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. I det fall Toborrow inte kan tillmötesgå ditt anspråk kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av ditt ärende. 

Du har dessutom möjlighet att låta svensk allmän domstol pröva tvisten. Tolkning av detta avtal ska ske enligt svensk lag. Tolkning och tvist av detta avtal och övriga villkor ska avgöras i svensk domstol.

Finansinspektionen 

Box 7821 

103 97 Stockholm 

Telefon: 08-787 80 00 

E-mail: fnansinspektionen@fi.se 

Hemsida: https://fi.se

Kontakta Toborrow:

Toborrow AB

BOX 26134

100 41 Stockholm

Telefon: 08-520 017 30
E-mail: info@toborrow.com

Ändringar, lag, kontakt och tvist

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi genom att publicera den uppdaterade versionen på hemsidan.

Om ändringarna kan anses så pass väsentliga eller påverka bolagets befintliga engagemang med oss kan vi behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta i god tid för att erbjuda dig en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och eventuellt motsätta dig förändringen innan en sådan förändring sker.

Senast uppdaterad:
2024-04-09 13:11