allmänna villkor leasing

1. Vad är Toborrow
Toborrow AB (org. nr. 556942-6736), Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm (”Toborrow”) har som affärsidé att hjälpa företag med finansiering avseende låneprodukter från Toborrows medlemmar (allmänna villkor för denna produkt återfinns i allmänna villkor för låntagare samt i allmänna villkor för långivare) samt förmedling av finansieringslösningar från finansbolag såsom lån, factoring och leasing (”Förmedlingstjänsten”) enligt dessa allmänna villkor

2. Kostnadsfritt & ej bindande
Det är kostnadsfritt att använda Toborrows tjänst för att ansöka om finansiering och det är aldrig bindande att ansöka om, eller acceptera ett finansieringserbjudande, i Toborrows plattform. Offerterna som erhålls via Toborrows plattform kan vara tidsbegränsade och bör inte ses som ett lånelöfte. Ett bindande skuldebrevsförhållande uppstår först i det skede då en överenskommelse träffas mellan kreditgivande finansbolag och dig.

I de fall då finansiering avser produkten leasing, är de finansbolag som Toborrow samarbetar med inte själva säljare av den utrustning som de erbjuder finansiering av och ansvarar inte för dess leverans, skick, kvalitet eller underhåll.

3. Sekretess
Den information som ni lämnar till Toborrow avseende ert företag och eventuell annan information som Toborrow ber dig lämna i samband med din ansökan används i syftet att utgöra underlag för de finansbolag som Toborrow samarbetar med för att de ska kunna göra en fullständig kreditbedömning och erbjuda bästa möjliga villkor i sina finansieringserbjudanden. Kontaktuppgifter och annan information som Toborrow behöver för att fullgöra sina förpliktelser sparas. Informationen kan även komma att delas med Toborrow kreditgivande partners för att de ska kunna erbjuda finansieringserbjudanden och annan relevant information direkt till dig.

4. Ditt godkännande
Genom att du godkänner dess allmänna villkor för Toborrows förmedlingstjänst godkänner ni att den information som lämnats till Toborrow AB är riktig (med verkligheten överensstämmande) och att Toborrow har er tillåtelse att:

• Skicka lämnad information till våra anslutna partners/finansbolag som underlag för kreditbedömning
• Spara uppgifterna om ert företag
• Vid behov kontakta er angående Toborrows tjänst
• Lagra och behandla dina personuppgifter enligt nedan integritetspolicy

5. Integritetspolicy

Användandet av Förmedlingstjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Toborrow är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Toborrow, eller annan på uppdrag av Toborrow, utför inom ramen för Förmedlingstjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, såsom uppgifter om namn och adress.

5.1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Toborrow inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter i olika omfattning beroende på i vilken egenskap och i vilket syfte du använder Förmedlingstjänsten. Nedan information beskriver vilken typ av personuppgifter som vi behandlar rörande dig när du använder vår webbplats, blir medlem hos oss eller i samband med att du som representant för ett företag ansöker om finansiering via Toborrow.

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder Förmedlingstjänsten. Ibland behöver vi inhämta ytterligare information för att säkerställa och verifiera att uppgifterna är tillförlitliga och erforderliga utifrån de lagar och regler som gäller för Toborrows verksamhet.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan delas in i nedan kategorier:

• Registrerings- och kontaktuppgifter
För att kunna kommunicera med dig på ett snabbt och enkelt sätt, för att kunna administrera finansieringserbjudanden samt för att kunna komma i kontakt med dig om det skulle inträffa t.ex. en incident samlar vi bl.a. in telefonnummer och e-postadress till dig.

• Ekonomisk information
I samband med att du initierar en finansieringsansökan kan vi komma att inhämta kreditupplysningar och därtill relaterad information som rör dina ekonomiska förhållanden såsom uppgift om inkomst, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och kreditomdöme.

• Teknisk information och användningsinformation
I samband med att du använder Förmedlingstjänsten eller vår webbplats kan vi komma att samla in teknisk information om hur du använder Förmedlingstjänsten i syfte att optimera din användarupplevelse samt för att förbättra tekniska egenskaper som rör Förmedlingstjänsten. Sådana uppgifter kan t.ex. gälla besökshistorik, val av webbläsare, språkinställningar och operativsystem.

5.2. Vems personuppgifter behandlar vi?
Den behandling av personuppgifter som Toborrow utför varierar beroende på vem du är och i vilken egenskap du använder Förmedlingstjänsten. Om du t.ex. bara besöker hemsidan behandlar vi dina personuppgifter i begränsad omfattning medan vi, om du initierar en finansieringsansökan hos Toborrow, utför en mer omfattande behandling av dina personuppgifter. Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter om:

• personer som är medlemmar och som besöker och använder Toborrows webbplats eller andra digitala kanaler såsom Instagram, LinkedIn, Twitter eller Facebook, eller
• företagsrepresentanter som påbörjar ett ansökningsförfarande.

5.3. Automatisk informationsinsamling
När du använder Förmedlingstjänsten kan Toborrow komma att använda, sammanställa och analysera information om din användning av Förmedlingstjänsten såsom teknisk användarinformation som t.ex. den webbsida som besökts precis innan Toborrows webbplats besöktes, uppgifter om val av webbläsare, språkinställningar och operativsystem. En stor del av den tekniska informationen och information om hur du använder vår webbplats sker automatiskt med stöd av cookies.

5.4. Personuppgifter som du lämnar direkt till oss
Vi behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du initierar en finansieringsansökan. Toborrow behandlar också information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling från dig via vårt chattsystem eller genom annan kommunikation som sker i våra digitala kanaler såsom Instagram, LinkedIn, Twitter eller Facebook. Sådan kommunikation med dig kan sparas och registreras om det t.ex. bedöms som nödvändigt för att dokumentera en överenskommelse mellan dig och Toborrow.

Exempel på information som du själv lämnar till oss kan vara:
• för- och efternamn,
• personnummer,
• adress, e-postadress och telefonnummer,
• bankkontonummer,
• innehåll i e-post eller annan digital kanal,
• uppgifter om ägarförhållanden i företag som du äger,
• uppgifter om firmateckningsrätt, eller
• annan information som du själv väljer att ge oss.

5.5. Personuppgifter om dig som vi kan komma att inhämta från en tredje part
Vi kan komma att inhämta kompletterande information från tredje part om dig beroende på hur du använder Förmedlingstjänsten, se nedan.

Uppgifter som vi samlar in om dig från en tredje part kan t.ex. vara:
• kreditupplysningar och därtill relaterad information som rör dina ekonomiska förhållanden såsom uppgift om inkomst, betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och kreditomdöme (sedvanliga kreditupplysningar inkluderar oftast även kompletterande information såsom uppgift om civilstånd, äktenskapsförord, folkbokföringsadress),
• uppgifter från publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister, register över verkliga huvudmän samt register hos brottsbekämpande myndigheter) inklusive sanktionslistor hos internationella organisationer såsom EU och FN,
• information som du har lämnat till affärspartners som samarbetar med Toborrow,
• information från banker och andra betalningsinstitutioner som avser dina transaktioner, samt information från våra affärspartners och analysföretag rörande tekniska tjänster, betaltjänster och söktjänster som vi använder.

5.6. Information om automatiskt beslutsfattande
Toborrow tillämpar i dagsläget inte automatiserat beslutsfattande i samband med en finansieringsansökan. Vi kan dock framöver komma att införa automatiserat beslutsfattande för att effektivisera och förbättra Förmedlingstjänsten. Om vi väljer att fatta automatiska beslut om dig framöver så kommer du alltid att kunna begära ett manuellt beslutsfattande istället. Du kan alltid uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som enbart har grundats på en automatiserad behandling, inbegripet profileringen, om beslutet skulle få rättsliga följder eller på liknande sätt påverka din situation. Om vi skulle tillämpa automatiserat beslutsfattande kommer du att informeras om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig samt vilka konsekvenser det kan innebära.

5.7. Ändamålet och laglig grund för behandling av personuppgifter
Vi använder och behandlar dina personuppgifter av flera anledningar och för varje behandling ska det finnas både en laglig grund samt ett definierat ändamål. Nedan beskriver vi ändamålet med de behandlingar som vi utför samt den lagliga grunden som ger oss rätt att utföra en viss behandling.

Laglig grund: Fullgörande av avtal som rör Förmedlingstjänsten
Merparten av våra behandlingar av personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna behandla respektive fatta beslut om en finansieringansökan. Det är även nödvändigt för att ge dig rådgivning och därutöver annan service som du kan vara behjälpt av. Sådan behandling kan därutöver vara nödvändig för att tillvarata Toborrows och andra parters rättigheter i enlighet med de allmänna villkoren. Toborrow är inte skyldig att tillhandahålla Förmedlingstjänsten om företagsrepresentanten inte lämnar den information som krävs för att Toborrow ska kunna fullfölja sina förpliktelser.

Laglig grund: Uppfylla krav och förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra Toborrows rättsliga skyldigheter enligt de lagar och regler som gäller för Toborrows verksamhet. Lagar som vi är skyldiga att följa är t.ex. betaltjänstlagen, penningtvättslagstiftning, redovisnings- och bokföringslagstiftning samt regler om t.ex. sanktionsbevakning och tillsynsrapportering. Ändamålet är enligt dessa regelverk t.ex. att uppnå kundkännedom, att upptäcka och förebygga alla försök till bedrägerier, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet.

Laglig grund: Intresseavvägning
Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål inklusive för direkt marknadsföring från Toborrow, eller Toborrows samarbetspartners, i form av erbjudanden till dig via e-post, brev eller telefon. Därutöver kan tjänste- och kundanalyser genomföras vilket även inkluderar marknadsföring av Toborrows samarbetspartners produkter och tjänster. Behandlingen syftar till att ge dig anpassade erbjudanden om Toborrows tjänster utifrån de uppgifter som du har lämnat till oss. Denna behandling kan även innefatta en viss grad av profilering.

Viss behandling syftar därutöver till process-, affärs- och systemutveckling vilket kan innefatta att dina personuppgifter används i samband med tester av nya IT-system samt för optimering av våra tjänster och vår webbplats så att bättre funktionalitet kan uppnås.

Vi behandlar även dina uppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar, för att sedan sammanställa och analysera statistik samt för att mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är. Toborrow kan slutligen komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information om dig i den mån det är nödvändigt för att möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Toborrow.

Behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en så kallad intresseavvägning innebär att vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för de ändamål som anges ovan.

Laglig grund: Samtycke
Skulle Toborrow behandla uppgifter om dig som kräver ditt uttryckliga samtycke i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning så kommer vi alltid att inhämta ditt uttryckliga samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

5.7 Hur länge sparar ni information om mig?
Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt de lagar och andra författningar som vid var tidpunkt är gällande. Om vi lagrar dina uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning så behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för respektive ändamål utifrån vad som framgår av tillämplig lagstiftning. Vi kan även komma att spara relevanta uppgifter om dig i syfte att tillvarata rättsliga anspråk och andra legitima intressen som Toborrow kan ha. Nedan är några exempel på situationer som kräver att vi sparar uppgifter om dig:
• För att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorfinansiering och bedrägerier behöver vi lagra dina uppgifter under minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion.
• För att vi ska kunna genomföra vår revision enligt gällande redovisningslagstiftning behöver vi lagra relevanta uppgifter om dig i upp till tio år.
• För att vi ska kunna leva upp till eventuella krav och våra skyldigheter gällande betalningstjänster behöver vi spara vissa uppgifter i upp till fem år • I samband med vissa erbjudanden som vi ger dig kan uppgifter om dig komma att sparas i upp till tre månader efter erbjudandets upphörande, detta för att vi ska kunna ta ställning till om du uppfyller förutsättningarna m.m. för att få ta erbjudandet i anspråk.
• Uppgifter som ligger till grund för fullgörandet av ett avtal med dig sparas i upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription m.m.)

5.8 Får någon annan ta del av mina personuppgifter?
Toborrow kan komma att dela Låntagarrepresentantens personuppgifter med andra parter såsom andra medlemmar, våra leverantörer inklusive eventuella underleverantörer, betaltjänstföretag, våra affärspartners eller myndigheter. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Nedan beskriver vi i korthet vilka aktörer som kan komma att få ta del av dina uppgifter.

• Externa samarbetsparter som tillhandahåller oss IT-tjänster, marknadsförings-, sök- eller analystjänster samt tjänster som behövs för att genomföra en låneansökan eller för att hantera låneadministration, kan komma att ta del av dina uppgifter. Exempel på sådana tjänster kan vara identifieringstjänster, betalningstjänster, tjänster för riskbedömning och monitorering av bedrägerier.
Externa samarbetsparter får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som vi bedömer att det krävs.
• Externa parter kan komma att få information om dig i syfte att realisera panter och andra typer av säkerheter som lämnats för lån.
• De kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med kan komma att få åtkomst till begränsade uppgifter om dig som Låntagarrepresentant eller styrelseledamot hos en Låntagare. Vi kan du komma att behöva ange ditt namn och personnummer för att kunna begära in kompletterande kreditupplysningsunderlag från ett sådant upplysningsföretag.
• Potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Toborrow, som efter investering i eller förvärv av Toborrow, kan komma att få tillgång till Låntagarrepresentanters personuppgifter i syfte att rikta marknadsföring till Låntagare, via e-post eller på annat sätt.
• Om Toborrow avyttrar en del eller hela vår verksamhet kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras till en tredje part.
• Externa samarbetsparter kan komma att ta del av Låntagarrepresentanters personuppgifter om en Låntagare inte betalar sin fordran enligt gällande lånevillkor och om Toborrow därför vidtar åtgärder i syfte att driva in en sådan skuld.
• Toborrow lämnar ut personuppgifter om dig till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lagstiftning, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut.
• Andra medlemmar kan få tillgång till uppgifter som rör juridisk dokumentation rörande Låntagarens lånearrangemang såsom borgensåtaganden och andra utställda säkerheter vari personuppgifter om Låntagarrepresentanten kan förekomma. Andra medlemmar kan även få tillgång till frågor och svar där Låntagarrepresentantens namn kan framgå (om Låntagarrepresentanten själv väljer att uppge sitt namn i detta sammanhang). Namn, arbetsroll och bild på Låntagarrepresentanter kan komma att visas på Webbsidan såväl i in- som utloggat läge.
• Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU i de fall vi anlitar en leverantör som är etablerat utanför EU.

5.9 Information om dina rättigheter som kund hos Toborrow
Som registrerad medlem har du rättigheter i förhållande till Toborrow vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi har sammanställt dina rättigheter nedan så att du enkelt ska förstå vad det innebär för dig och hur du kan åberopa dem.

A. Begär ut ett registerutdrag
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi har lagrat och behandlat avseende dig. I de flesta fall har du som medlem redan tillgång till dessa uppgifter genom den information som finns tillgänglig men vi kan därutöver ha ytterligare information lagrad om dig. Din rätt till åtkomst kan i vissa fall begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv eller med hänsyn till Toborrows affärskoncept och affärsrutiner som kan innehålla affärshemligheter och interna anteckningar.

B. Begär rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
Om en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att höra av dig till oss för att korrigera en sådan uppgift.

C. Rätt att begära radering
Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Till följd av att Toborrow är en registrerad betaltjänstleverantör är vi i många avseenden skyldiga enligt lag att behålla personuppgifter om dig under den tid du är medlem hos oss och viss tid efter det att ditt medlemskap har avslutats. Vi kan även komma att behöva spara vissa av dina uppgifter för att hantera framtida rättsliga anspråk. Rätt att begära radering gäller exempelvis när:
• du återkallar ett samtycke som du tidigare har lämnat till oss och om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen,
• du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för Toborrow att fortsätta med behandlingen,
• du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, eller • behandlingen skulle bedömas vara olaglig.

D. Rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter
Om du har invändningar avseende riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagliga grunden för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandling av vissa uppgifter, kan du begära att Toborrow begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring vilket innebär att själva behandlingen upphör. Om du begär begränsning eller rättelse av en uppgift så lagras dina uppgifter bara till dess att rättelsen av uppgifterna har genomförts eller, tills det går att fastställa att Toborrow har ett berättigat intresse av att lagra uppgifterna som har företräde framför dina intressen.

Om du inte har rätt att begära att vissa uppgifter om dig raderas, kan du istället begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas till att bara lagras. Om behandlingen av de uppgifter som Toborrow har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också begära att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Toborrow får då dock behandla dina uppgifter för andra syften om det är nödvändigt för att fastställa och fullfölja ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

E. Invändning mot behandling som grundar sig på att Toborrow har ett berättigat intresse att behandla en uppgift om dig
Som registrerad medlem har du alltid rätt invända mot behandlingen av personuppgifter om dig som vi använder för direkt marknadsföring och för profilering i samband med direkt marknadsföring.

F. Dataportalitet
Om du är medlem har du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Denna rätt är dock begränsad till sådana personuppgifter som kan komma att behandlas automatiserat med stöd av ett samtycke från dig eller som Toborrow behandlar för att kunna fullgöra ett avtal med dig. Om vi bedömer att det är genomförbart, säkert och tekniskt möjligt kan Toborrow också överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

6 Cookies

Hur vi använder cookies
Toborrow använder cookies på webbplatsen och vid tillhandahållandet av Förmedlingstjänsten. Toborrow kommer endast att använda cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till detta. På Webbplatsen finns en informationstext om att Toborrow använder cookies samt att du genom att fortsätta surfa på hemsidan anses godkänna att vi installerar cookies på den enhet du använder. En cookie är en liten textfil som Toborrow kan spara på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker Webbplatsen och som hjälper Toborrow att känna igen dig nästa gång du besöker Webbplatsen. Det finns även andra tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies, såsom pixel tags, web bugs och web storage. Användningen av begreppet ”cookies” i denna Integritetspolicy avser cookies och alla tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies. Toborrow använder följande cookies när du besöker Webbplatsen:

• Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Du kan inte identifieras utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google.
• Session-cookie. Den placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till ”sessionid”, och behövs för att Webbplatsen ska fungera korrekt. Den ger dig en kod och håller reda på vilka val du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs raderas denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.
• CSRF-cookie. Placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till "csrftoken", och används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från Cross-Site Request Forgeries och är permanent.
• Cookie-notification. Placeras av Webbplatsen när du godkänner användandet av cookies, döps till "cookie_message", och används för att komma ihåg ditt val.
• Facebook-cookies. Placeras av facebook.com för att hantera login via Facebook och är permanenta.
• New Relic-cookies. Placeras av newrelic.com för att analysera prestanda och är permanenta.
• Intercom-cookies. Placeras av intercomcdn.com för att hantera support med användarna och är permanenta.

Kontroll och borttagning av cookies
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av Tjänsten inte längre önskar att Toborrow samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu. Du som är medlem är införstådd med och accepterar att Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Toborrow ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via tredjeplatscookies.

Länkar till andra webbplatser
På webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Toborrow ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och rekommenderar därför att du tar del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ifrån dig personlig information till dessa webbplatser.

Toborrrow samlar in data genom cookies för att leverera vår tjänst, förbättra produkten, genomföra relevant marknadsföring av Toborrows tjänster genom tredje part. Du kan själv kontrollera dina inställningar genom att anpassa cookies. Läs vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.